Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002

10:08 / 20 February 2003 Vitec Press release

Resultat efter skatt upp 82% till 1,87 Mkr (f. å. 1,03 Mkr) Kassaflöde från löpande verksamhet 5,7 Mkr (3,5 Mkr) Nettoomsättningen 37,7 Mkr (40,1 Mkr) Styrelsen föreslår utdelning på 0,25 kr per aktie

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 37,7 Mkr (40,1 Mkr). Resultatet blev 1,87 Mkr (1,03). Utgående orderstock var 18,6 Mkr (19,2 Mkr). Likvida medel 6,6 Mkr, inklusive ej utnyttjad checkkredit var 11,6 Mkr, (6,2 Mkr). Soliditeten var 65% (52%). Resultatet för 2002 har belastats med kostnader på ca 0,4 Mkr för avveckling av lokaler i Malmö och Växjö.

Efterfrågan på Vitecs produkter och tjänster har varit avvaktande under året. Vitecs marknadsposition har stärkts under året. Den hårda konkurrensen har medfört att flera aktörer lämnat branschen.

Mot bakgrund av det förbättrade resultatet och i ljuset av framtidsutsikterna föreslår styrelsen en utdelning på 0,25 kr per aktie. Lönsamheten bedöms kunna fortsätta förbättras.

Bolagsstämma 8 maj 2003.

För ytterligare information kontakta vd Lars Stenlund tel 070-659 49 39, e-post mailto: www.vitec.se

www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/770/VitecBokslutskommunike2002.doc www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/770/VitecBokslutskommunike2002.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF