Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec delårsrapport januari - september 2003

08:56 / 22 October 2003 Vitec Press release

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2003 · Omsättning 26,2 Mkr (f. å. 26,1 Mkr) · Resultat efter skatt 0,9 Mkr (f. å. 0,3 Mkr) · Vinst per aktie 0,26 kr (0,08 kr) · Kassaflöde från löpande verksamheten 3,5 Mkr (2,5 Mkr) · Licensintäkterna ökade 17% . Likvida medel vid periodens slut 5,6 Mkr (7,5 Mkr)

RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet efter skatt blev 888 tkr (269 tkr) och vinst per aktie 0,26 kr. Nettoomsättningen för koncernen ökade till 26,2 Mkr (26,1 Mkr). Soliditeten var 58% (52%). Orderingången för perioden uppgick till 16,5 Mkr (18,9 Mkr) och utgående orderstock var 9,1 Mkr (12,0 Mkr). Likvida medel inklusive ej nyttjad checkkredit uppgick till 10,6 Mkr (7,5 Mkr).

VERKSAMHETEN Utvecklingen under perioden har varit stabil med en gradvis förbättring av de operativa nyckeltalen. Trenden är positiv för både marginaler och omsättning. Förädlingsvärdet per anställd har ökat närmare 7% och uppgår för niomånadersperioden till 492 tkr. Tredje kvartalet är svagt p.g.a. semesterperioden men årets resultat för tredje kvartalet var mycket starkare än förra året , +17 tkr jämfört med -701 tkr. Omsättningen för tredje kvartalet var också högre än för samma period förra året, 7,3 Mkr (6,1 Mkr). Vitec är ett programvarubolag idag inriktat på fastighets- och energimarknaderna. För att uppnå högre tillväxt har bolagets styrelse beslutat att undersöka möjligheterna till en breddning av verksamheten till andra marknader genom förvärv av programvarubolag. Genomförandet av denna delvis nya tillväxtstrategi underlättas av Vitecs allt starkare balansräkning.

VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Vitecs monter på Elmias fastighetsmässa i september blev mycket välbesökt. Vitec lanserade nya mobila tjänster som arbetar direkt från PocketPC telefoner online mot Vitecs fastighetssystem. Intresset var mycket stort och det har redan resulterat i att anbud för närmare två miljoner kronor har lämnats. Vitecs mobila tjänster omfattar stöd för besiktningar, felanmälan, mätaravläsningar och energirapporter. Ytterligare tjänster kommer att lanseras under närmaste året.

VITEC ENERGY AB Vitec Energy AB deltog i fjärrvärmemässan i Älvsjö i september månad där ett stort intresse från besökarna kunde noteras. Säljsidan har förstärkts i början av hösten och kundbearbetningen har ökat i omfattning. Ledtiderna för nya affärer är dock i allmänhet rätt långa, vilket innebär att effekterna av säljarbetet väntas först en bit in på nästa år.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké: februari 2004

Programvarubolaget Vitec omsätter idag ca 40 Mkr och har ca 40 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

För frågor kontakta Lars Stenlund 070-659 49 39 mailto: VITEC I UMEÅ AB (Publ): www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/1004/Vitecrapport0309.doc www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/1004/Vitecrapport0309.pdf

Vitec Software Group AB

Show as PDF