Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Vitec i Umeå AB (publ) den 16 maj 2002

12:37 / 24 May 2002 Vitec Press release

Lars Stenlund, VD, redogjorde för Vitecs år 2001. Omsättningen har varit i stort sett oförändrad. Året har präglats av konsolidering inom affärsområde fastighet medan affärsområde energi visar en tillväxt på 28%. Målsättningen för 2002 är att bolaget som helhet skall övergå i en ny tillväxtfas.

Beslutades

att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,

att omvälja styrelsen,

att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev till institutioner om högst 1 000 000 B-aktier,

att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev om högst 300 000 B-aktier.

För mer information se www.vitec.se.

Lars Stenlund, VD, redogjorde för Vitecs år 2001. Omsättningen har varit i stort sett oförändrad. Året har präglats av konsolidering inom affärsområde fastighet medan affärsområde energi visar en tillväxt på 28%. Målsättningen för 2002 är att bolaget som helhet skall övergå i en ny tillväxtfas.

Beslutades

att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,

att omvälja styrelsen,

att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev till institutioner om högst 1 000 000 B-aktier,

att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev om högst 300 000 B-aktier.

För mer information se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB