Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Trianon fastställd till den 27 maj 2022

13:45 / 20 May 2022 Trianon Press release

Vid Trianons årsstämma den 12 maj 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets befintliga 39 251 490 aktier (split), så att varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara fredagen den 27 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är tisdagen den 24 maj 2022. Första dag för handel med uppdelade aktier är onsdagen den 25 maj 2022.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med uppdelningen har bolagets aktier fått nya ISIN-koder enligt nedan:

Aktier av serie A: SE0018013641
Aktier av serie B: SE0018013658

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till
157 005 960 aktier, varav 6 084 472 aktier av serie A och 150 921 488 aktier av serie B.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl 13:45.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 153 fastigheter om 487 800 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2022 på cirka 12,9 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/