Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2021

11:00 / 28 March 2022 Trianon Press release

År 2021 var det hittills mest lönsamma året i Trianons historia med fortsatt stark tillväxt, hög lönsamhet och uppfyllande av bolagets finansiella mål. Trianon genomförde ett flertal fastighetsförvärv under året, inte minst bolagets hittills största förvärv genom köpet av Signatur Fastigheter. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie (1,80) samt genomförande av en aktiesplit om 4:1.

Läs mer om Trianon i års- och hållbarhetsredovisningen 2021 som finns på bolagets webbplats www.trianon.se. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF).

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att publiceras under april månad.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-28 11:00 CET.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 153 fastigheter om 487 800 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2021 på cirka 12,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/