Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i Signatur Fastigheter

09:30 / 27 August 2021 Trianon Press release

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Fastighets AB Trianon ("Trianon") lämnade den 24 augusti 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ) ("Signatur Fastigheter") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Signatur Fastigheters B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggörs idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Trianons webbplats www.trianon.se/Investerare (https://ir.trianon.se/bud-pa-signatur-fastigheter/) och på Carnegies webbplats www.carnegie.se. Anmälningssedel kommer även att distribueras till aktieägare i Signatur Fastigheter vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 26 augusti 2021. Aktieägare i Signatur Fastigheter kan kostnadsfritt rekvirera ett pappersexemplar av erbjudandehandlingen hos Trianon.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 30 augusti 2021 och avslutas den 20 september 2021.

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart möjligt efter acceptfristens utgång, omkring den 23 september 2021.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 klockan 09:30 CEST.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/