Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Nytt antal aktier och röster i Trianon

17:30 / 31 August 2021 Trianon Press release

Antalet aktier och röster i Fastighets AB Trianon har förändrats med anledning av den apportemission som genomfördes i samband med förvärvet av aktier i Signatur Fastigheter AB (publ). Genom apportemissionen har antalet B-aktier i Trianon ökat med 285 990 och antalet röster har ökat med 28 599.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 37 751 490, varav 1 521 118 A-aktier och 36 230 372 B-aktier, motsvarande totalt 5 144 155,20 röster.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Fastighets AB Trianon offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl 17:30 CET.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www. (http://www.trianon.se)trianon.se (http://www.trianon.se) och och Trianon på LinkedIn.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/