Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

13:00 / 21 June 2021 Trianon Press release

Fastighets Aktiebolaget Trianon ("Trianon" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 3 juni 2021 offentliggjorde Trianon en framgångsrik emission av ytterligare seniora icke säkerställda företagsobligationer till ett värde om 100 Mkr inom ramen för Bolagets utestående upp till 500 Mkr seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015530985 och slutligt förfall i augusti 2023 ("Obligationerna").

I enlighet med villkoren för Obligationerna ska Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 23 juni 2021. Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Trianon upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.seMari-LouiseHedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021, kl 13:00.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www. (http://www.trianon.se)trianon.se. (http://www.trianon.se)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/