Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon emitterar ytterligare företagsobligationer om 100 Mkr

15:45 / 3 June 2021 Trianon Press release

Fastighets Aktiebolaget Trianon ("Trianon" eller "Bolaget") har idag framgångsrikt emitterat icke säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr på den nordiska företagsobligationsmarknaden.

Trianon har idag framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr inom ramen för Bolagets utestående upp till 500 Mkr seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015530985 och slutligt förfall i augusti 2023. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under obligationerna till 350 Mkr.

Trianon kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och kommer i samband därmed upprätta ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen. Likviden från obligationsemissionen avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive finansiering av nya fastighetsprojekt och för återbetalning av befintlig skuld.

Arctic Securities AS har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www. (http://www.trianon.se)trianon.se. (http://www.trianon.se)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/