Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Kommuniké från årsstämma i Trianon

12:00 / 4 May 2021 Trianon Press release

Trianons årsstämma hölls tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Bolagets VD och ledning kommenterar bolagets verksamhet 2020 med en framåtblick på 2021 i en film. Filmen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska lämnas med 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 6 maj 2021. Utdelningen beräknas distribueras tisdagen den 11 maj 2021.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsearvode
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med total 1 125 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanten ska erhålla 75 000 kronor. Därutöver ska totalt 120 000 kronor utgå till revisionsutskottet, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter med en suppleant. Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Elin Thott omvaldes till ordinarie styrelseledamöter, samt omvaldes Sofie Karlsryd som suppleant. Vidare valdes Richard Hultin till ny styrelseledamot i bolaget. Boris Lennerhov omvaldes som styrelseordförande.

Revisorer
Mazars AB, med Anders O Persson som huvudansvarig revisor, omvaldes som bolagets revisor, samt valdes Rasmus Grahn som revisor (personlig medrevisor till Anders O Persson).

Valberedning
Inför årsstämman 2022 beslutades att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid utgången av september månad 2021, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslutades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Ny bolagsordning
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att på grund av lagändringar anta en ny bolagsordning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Film
Bolagets VD och ledning kommenterar bolagets verksamhet 2020 med en framåtblick på 2021 i en film. Filmen finns tillgänglig på bolagets webbplats https://ir.trianon.se/bolagsstyrning/arsstammor/.
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD, 040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig, 040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

 

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www. (http://www.trianon.se)trianon.se. (http://www.trianon.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/