Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Delårsrapport januari-mars 2021

08:00 / 4 May 2021 Trianon Press release

Resultat i korthet för perioden januari - mars 2021
 • Hyresintäkterna ökade med 17 procent och uppgick till 150,7 Mkr (129,2).
 • Driftsöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 87,6 Mkr (75,4) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (58).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 52,7 Mkr (45,7).
 • Periodens resultat uppgick till 298,0 Mkr (42,2) varav 293,1 Mkr (40,3) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 7,59 (0,91).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 279,4 Mkr (53,6).
 • Värdeförändring derivat uppgick till 41,6 Mkr (-49,3).
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Nettouthyrningen uppgick till 3,8 Mkr. Nya hyresavtal tecknades med hyresgäster inom samhällsservice och kontor i Torghuset på Entré.
 • Förvärv av utvecklingsfastighet för konvertering till bostäder i centrala Malmö.
 • Boris Lennerhov utses av styrelsen till ny styrelseordförande i Trianon till och med nästa årsstämma.
 • Emission av icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr med en löptid om 2,5 år. Obligationerna löper med en ränta om Stibor 3m + 2,75 procent.
 • Tecknande av avsiktsförklaring om försäljning av 50 procent av fastigheten Rosengård Centrum.
 • Förvärv av 208 lägenheter, utvecklingsfastighet och byggrätter i Svedala till ett fastighetsvärde om 169 Mkr.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

"Trianon inleder året med god tillväxt och ökar hyresintäkterna med 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent. Vi har tecknat nya hyreskontrakt inom samhällsservice och kontor i nya Torghuset på Entré och når en positiv nettouthyrning om 3,8 Mkr. Vidare har vi under kvartalet förvärvat både fastigheter och byggrätter med stor potential. Den starka fastighetsmarknaden kombinerat med våra värdeskapande investeringar har genererat positiva värdeförändringar under perioden om cirka 280 Mkr och ett ökat resultat per aktie till 7,59. Sammantaget ser jag att vi har de bästa förutsättningar att både fortsätta tillväxtresan och leverera på våra finansiella mål med god marginal."

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se
Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021,
kl 08.00.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www. (http://www.trianon.se)trianon.se (http://www.trianon.se) och Trianon på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fastighets-ab-trianon).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/