Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon har tecknat Letter of Intent om försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum

14:00 / 9 March 2021 Trianon Press release

Trianon har ingått Letter of Intent (ej bindande) med avsikt om försäljning av 50 procent av handelsfastigheten Rosengård Centrum i Malmö.

Trianon förvärvade Rosengård Centrum 2016 och har sedan dess utvecklat fastigheten till ett mycket väl fungerande center med en attraktiv mix av hyresgäster med en betydande del bostadsnära handel. Cirka 40 procent av hyresgästerna kommer från segmentet samhällsservice såsom bibliotek, utbildning, vård och Försäkringskassan.  

Rosengård Centrum är idag fullt uthyrt och har ett ständigt ökande antal besökare. Den fortsatta utvecklingen av Rosengård Centrum kommer, om och när affären görs, att ske i samarbete med en annan aktör i fastighetsbranschen.

"Det är väldigt glädjande att det finns flera andra aktörer som ser vilken utvecklingsresa Rosengård Centrum gjort och potentialen som finns framåt. Vi kommer att ge mer information efterhand som processen fortlöper, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021, kl 14:00

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 82 fastigheter om 402 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2020 på cirka 9,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/