Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon uppdaterar finansiella mål och hållbarhetsmål

07:45 / 10 November 2021 Trianon Press release

Trianons styrelse har den 9 november 2021 beslutat om uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål avseende 2022-2024, som på ett ännu bättre sätt ska reflektera företagets tillväxtambitioner och värdeskapande.

Följande finansiella mål och hållbarhetsmål är fastslagna varav målen avseende förvaltningsresultatet, avkastningen på eget kapital samt belåningsgraden är oförändrade. Målet för räntetäckningsgrad höjs från 1,50 till 1,75 ggr. Nytt mål är en årlig investeringsvinst från projektportföljen som ska uppgå till 100 Mkr.

Finansiella mål
  • Förvaltningsresultatet ska öka med 12% årligen. (oförändrat)
  • Avkastning på eget kapital ska överstiga 12% över en konjunkturcykel. (oförändrat)
  • Belåningsgrad ska ej överstiga 60%. (oförändrat)
  • Räntetäckningsgrad ska överstiga 1,75 ggr. (nytt, tidigare mål 1,5 ggr)
  • Årlig investeringsvinst från projektportföljen ska uppgå till minst 100 Mkr. (nytt)

Hållbarhetsmål

Trianon tillför ett nytt hållbarhetsmål som syftar till ett ökat fokus på företagets arbete med den miljömässiga hållbarheten.
  • Minska energiförbrukningen med 10 procent i kWh 2022-2024. (nytt)

Tidigare hållbarhetsmål att bygga fler hyreslägenheter med rimliga hyror samt renovera 200 lägenheter per år kvarstår. Därtill fortsätter vårt sociala arbete med jobb- och trygghetsskapande åtgärder i våra områden.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

"Vi har historiskt nått våra finansiella mål med god marginal och nu även målet om 80 procent bostäder och samhällsfastigheter. Med vårt engagerade team, goda marknadsförutsättningar och vår stora projektportfölj, ser vi fram emot fortsatt tillväxt och värdeskapande."

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Fastighets AB Trianon

Olof Andersson, VD, 040 611 34 97

olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040 611 34 85

mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2021,
kl 07.45.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Efter förvärvet av Signatur Fastigheter uppgår fastighetsvärdet till 10,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.                           

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Efter förvärvet av Signatur Fastigheter uppgår fastighetsvärdet till 10,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.    

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/