Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon offentliggör information om genomfört återköpserbjudande av seniora icke-säkerställda SEK-obligationer

15:00 / 2 June 2020 Trianon Press release

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Bolagets pressmeddelande daterat den 27 maj 2020 kl. 08:00 CEST samt därtill hörande Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Bolaget") offentliggör idag information om genomfört återköperbjudande enligt erbjudande daterat 27 maj 2020 till innehavare av nedan listade utestående obligationer ("Obligationerna") att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 27 maj 2020 ("Tender Information Document"), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (www.trianon.se).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 2 juni 2020 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 22 000 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan. Bolaget informerar härmed om att samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet har godkänts för köp av Bolaget, dock med hänsyn tagen till minsta denominering om SEK 1 000 000 för Obligationerna.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts. Med anledning av att Bolaget säkrat sådan ny finansiering har Bolaget för avsikt att löpande bedöma möjligheterna för att göra eventuella ytterligare köp av Obligationer över marknaden.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Erbjudet återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp[1] / Pris

2018/2021 Sr UnSec FRN / SE0010833491 / SEK 350m / SEK 22m / SEK 350m / 100.20%

1. Återköpta Obligationer kommer i enlighet med villkoren för Obligationerna att innehas av Bolaget och ej makuleras.

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 5 juni 2020.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp ("Dealer Manager"). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager.

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom Olof Anderssons försorg, 2 juni 2020 kl. 15:00 CEST.

Om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20,
e-mail: ca@avanza.se.För mer information se: www.trianon.se.
  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/