Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående icke-säkerställda SEK-obligationer

08:00 / 27 May 2020 Trianon Press release

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Bolaget" eller "Trianon") erbjuder innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda SEK-obligationer 2018/2021 med rörlig ränta, ett utestående belopp om SEK 350 miljoner och med ISIN SE0010833491 ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka samtliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris om 100,20% av det nominella beloppet ("Återköpserbjudandet"). Bolagets återköp av Obligationer är förbehållet de villkor (inklusive ett villkor avseende ny finansiering) som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 27 maj 2020, tillgängligt nedan.

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2018/2021 Sr UnSec FRN / SE0010833491 / SEK 350m / SEK 350m / SEK 1m / 100,20 %

Återköpsdokumentet finns här. (https://ir.trianon.se/obligation/obligation-2018/)

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 2 juni 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 5 juni 2020.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp att agera Dealer Manager för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (Tender Information Document 2020-05-27)

Dealer Manager

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom Olof Anderssons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 08:00.

Om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20,
e-mail: ca@avanza.se.För mer information se: www.trianon.se.
  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/