Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon skjuter upp årsstämman till ett senare datum

12:30 / 25 March 2020 Trianon Press release

Till följd av spridningen av coronaviruset har styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) beslutat att skjuta upp årsstämman från den 4 maj till den 17 juni 2020. Fram till tiden för årsstämman utvärderar styrelsen förslaget till utdelning för 2019.

Med den senaste tidens utbrott av coronaviruset och en förhöjd risk för spridning har myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner. Med tanke på bolagets aktieägare och stämmans besökare, känner vi ett särskilt ansvar att värna om deras hälsa.

Under 2019 hade Trianon en stark ekonomisk utveckling med över 30 procents ökning av både intäkter och förvaltningsresultat. Bolagets finansiella ställning är stark och de krav som uppställs vad gäller till exempel belåningsgrad uppfylls med tillfredsställande marginal. Trianons fastighetsbestånd består till 75 % av bostäder och samhällsfastigheter, vilket säkerställer bolagets kassaflöden och gör den rådande situationen hanterbar.
Årsstämman skulle ursprungligen ha hållits den 4 maj 2020, men senareläggs nu till onsdagen den 17 juni 2020. Trianon återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se
Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020, kl. 12:30 CET.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 72 fastigheter om 341 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.www.trianon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/