Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Kommuniké från årsstämma i Tethys Oil

16:55 / 18 May 2022 Tethys Oil Press release

Årsstämman i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 18 maj 2022.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 uppgående till två (2) kronor per aktie att erläggas i maj 2022. Avstämningsdag för utdelningen är den 20 maj 2022, vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 18 maj 2022.

Årsstämman beslutade även om en extraordinär kapitalöverföring om fem (5) kronor per aktie. I syfte att genomföra den extraordinära kapitalöverföringen beslutade årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier (1:2), en minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och en fondemission motsvarande aktiekapitalminskningen. Avstämningsdag för uppdelningen av aktier är den 2 juni 2022 vilket innebär att den sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 31 maj 2022.

Till styrelsen omvaldes Rob Anderson, Alexandra Herger, Magnus Nordin, Per Seime och Klas Brand för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2023. Per Seime valdes till styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för utskottsmedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 330 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 700 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag, årligt arvode om 65 000 kronor vardera till ordförande för ersättningskommittén och ordförande för tekniska kommittén, årligt arvode om 90 000 kronor till ordförande för revisionskommittén såvida posten inte innehas av styrelseordföranden då det årliga arvodet är 65 000 kronor. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordförandena, ska inte överstiga 360 000 kronor.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2023. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Årsstämman beslutade att den valberedningsinstruktion som beslutades av årsstämman 2021 ska fortsätta att tillämpas som instruktion till valberedningen tills vidare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 160 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 11 juni 2025 till och med den 6 oktober 2025. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,5 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 4 maj 2022 till och med den 17 maj 2022. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 29 287 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt skapa en attraktiv hävstångseffekt och belöna risktagande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om förvärv av egna aktier. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/