Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Delårsrapport första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022

07:30 / 10 May 2022 Tethys Oil Press release

Borrprogrammet med tre brunnar i Al Jumd på Block 56 är avslutat, den horisontella brunnen Al Jumd-2 hade initiala flöden om 700 fat olja per dag vid test

Första kvartalet 2022 (fjärde kvartalet 2021)

  • Borrprogrammet med tre prospekterings- och utvärderingsbrunnar i Al Jumd-trenden avslutades framgångsrikt utan incidenter. Den horisontella brunnen Al Jumd-2 flödade 700 fat olja per dag vid test. Ytterligare tester för alla tre brunnarna kommer att utföras under det andra kvartalet 2022.
  • Intäkter och övriga inkomster samt lönsamhet fortsatte stiga, drivna av ett högre erhållet oljepris. Första kvartalets intäkter och andra inkomster var MUSD 34,6 (31,8) och EBITDA var MUSD 20,2 (18,0).
  • Den genomsnittliga dagsproduktionen om 10 475 fat är två procent lägre än föregående kvartal, främst till följd av lägre än förväntad produktion på Anan-fältet på Block 3&4.
  • Produktionsguidningen för 2022 revideras ner till 10 500–11 000 fat olja om dagen från ett helårsårsestimat om en genomsnittlig produktion på 11 000–11 500 fat olja per dag.
  • Investeringar i olje- och gastillgångar, främst på Block 3&4 och Block 56, uppgick till MUSD 24,6 (17,2).
MUSD (om inget annat anges) Första kvartalet
2022
Fjärde kvartalet 2021 Första kvartalet 2021 Helåret 2021
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 10 475 10 659 11 585 11 136


Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 433 052 432 469 518 895 1 800 140
Produktionsandel, procent 46% 44% 50% 44%
         
Erhållet oljepris, USD/fat 80,4 73,7 46,7 62,8
Operativa kostnader, USD/fat 13,4 11,5 11,4 10,8
         
Intäkter och övriga inkomster 34,6 31,8 25,4 112,7
EBITDA 20,2 18,0 12,3 61,4
Rörelseresultat 8,7 4,0 1,7 16,1
Resultat 9,9 4,1 3,0 16,7
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,30 0,12 0,09 0,51
         
Investeringar i olje- och gastillgångar 24,6 17,2 0,5 35,2
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -13,1 9,4 2,3 29,7
Nettokassa 54,7 67,8 57,0 67,8

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Den viktigaste händelsen detta kvartal är utan vidare den ökade och framgångsrika aktiviteten på vårt opererade Block 56. Den horisontella utvärderingsborrningen Al Jumd-2 nådde en total längd om 2 032 meter och flödade vid test initialt 700 fat olja om dagen från en horisontell sektion om 430 meter i sandstenslagret Al Khalata! Dessa resultat stöder superbt våra förväntningar och jämför sig väldigt väl med den vertikala brunnen Al Jumd-1, vilken uppnådde ett flöde om 100 fat olja om dagen vid test i januari 2020. En ’tidig produktionsanläggning’ (Early Production System) håller nu på att installeras för att möjliggöra ett mer långtgående produktionstest av Al Jumd-strukturen under en 6-månadersperiod, och vi påskyndar arbetet med ytterligare utvärderingsborrningar. Planen är att slutföra två horisontella brunnar under årets tredje kvartal och att sekventiellt ansluta alla fyra Al Jumd-borrningarna till den ’tidiga produktionsanläggningen’, inledningsvis med Al Jumd-1 och Al Jumd-2 i slutet av juni alternativt i början av juli. Testprogrammet kan ge en begränsad, men likväl viktig stöttning av vår produktion under året samtidigt som det genererar värdefulla data för förståelsen av den mer långsiktiga potentialen i Al Jumd-strukturen och andra prospektiva strukturer i Al Jumd-området.

Utöver Al Jumd-2-borrningen har prospekteringsborrningen Sabah-1 och utvärderingsborrningen Sarha-3 slutförts på närliggande strukturer. Båda borrhålen visade goda oljeindikationer under borrning och bägge borrhålen kommer att genomgå omfattande flödestester under andra kvartalet. Beroende på utfallen av de kommande testerna så skulle båda strukturerna kunna vara lämpade för horisontella utvärderings-borrningar senare i år.

Och aktiviteten på Block 56 slutar inte här. En 3D-seismikstudie omfattande 2 000 km2 inom ’Central Area’ av Block 56 har också framgångsrikt genomförts. Det undersökta området innefattar den del av Blocket där äldre 2D-seismik indikerar förekomsten av över ett dussin potentiellt oljeförande strukturer (leads). Bearbetning och tolkning av seismiska data för det aktuella området kommer att pågå till slutet av 2022 och om några av dessa potentiella strukturer kan mognas fram till borrbara sådana kan prospekteringsborrning i ’Central Area’ bli aktuell inom ett år.

I förra kvartalet beskrev jag Block 56 som ett smörgåsbord av möjligheter och jämförde med den utvecklingsfas Block 3&4 var i för tio år sedan. Resultaten av arbetsprogrammet i Block 56 så här långt motsäger på intet sätt dessa båda utsagor!

Och i Block 3&4 mottog vi tacksamt en produktionsnivå om nästan 10 500 fat olja om dagen, under kvartalet.

Dock är produktionen fortfarande under förväntad nivå och förtjänar några kommentarer. De goda nyheterna är att de nödvändiga investeringarna och uppgraderingarna av ytanläggningar är på god väg att slutföras och att de flesta flaskhalsproblemen har åtgärdats. De dåliga nyheterna är att det mindre, men inte oviktiga, Anan-fältet som sattes i drift under 2021, har levererat under förväntan. Produktionsproblematiken i Anan är under utredning men tills vi vet mer väljer vi att sänka den nedre gränsen avseende vår produktionsguidning för året, till 10 500–11 000 från 11 000–11 500 fat olja om dagen. Det är fortfarande möjligt att produktionen återhämtar sig och därtill kan eventuell prospekteringsframgång på Block 3&4 också komma att ha en positiv inverkan på årets produktion men det är något framtiden får utvisa. För tydlighetens skull bör jag också nämna att eventuell testproduktion från Block 56 inte inkluderas i produktionsguidningen.

Sett till den finansiella utvecklingen överskuggar oljeprisutvecklingen de flesta andra faktorer. Omvärldshändelser fortsätter att ha en mycket stark, och i hög grad oförutsägbar, inverkan på prisutvecklingen. Mycket tyder dock på att oljemarknaden kommer att förbli stram under resten av året.

Samtidigt som vi noga följer den internationella utvecklingen har vi fullt fokus på våra opererade Block och arbetar nära med operatören på Block 3&4. Därtill har vi slutfört ytterligare en seismikstudie på vårt opererade Block 58 och vi är på väg att slutföra två tekniska studier på Block 49 för att bättre förstå hur Thameen-1-borrningen skall hanteras på bästa sätt innan vi i juni måste bestämma om vi ska förlänga eller frånträda licensen. Vår 30-procentiga andel i det av CCED opererade Block 3&4 fortsätter att tillhandahålla kassaflödet för att finansiera våra aktiviteter och gör det möjligt för oss att lämna utdelning till er, våra aktieägare. Förutsatt att årsstämman den 18 maj godkänner styrelsens förslag kommer SEK 7 per aktie att överföras till aktieägarna.

Så fortsätt följa oss!

Vi lever i intressanta, om än också oroande, tider.

Stockholm i maj 2022

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL
Datum: 10 maj 2022
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/r6raqc3a

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 68288052#

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/