Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Finansiell guidning 2022

00:50 / 8 February 2022 Tethys Oil Press release

Tethys Oil offentliggör finansiell guidning för 2022:

  • Produktion: årligt genomsnitt om 11 000 till 11 500 fat olja per dag
  • Investeringar: MUSD 91
  • Operativa kostnader: USD 12 (+/- 0,5) per fat

Produktion
Tethys Oil bedömer att den genomsnittliga dagsproduktionen för helåret 2022 kommer att uppgå till ett intervall om mellan 11 000–11 500 fat per dag, där utfallet är beroende av tidpunkten och produktiviteten av de brunnar som kommer borras inom ramen för arbetsprogrammet 2022. För närvarande bedöms att OPEC+ kvoterna inte kommer påverka produktionen. Produktionsfluktuationer från det årliga genomsnittet förväntas på månadsbasis.

Investeringar
Tethys Oils förväntade investeringar i olje- och gastillgångar under 2022 uppgår till MUSD 91. Majoriteten av investeringarna i olje-och gastillgångar på Block där Tethys Oil är operatör, och därmed med motsvarande kassaflödespåverkan, förväntas genomföras under det första halvåret 2022. Investeringarna i olje- och gastillgångar under 2022 förväntas finansieras med Koncernens kassaflöden och likvida medel.

Investeringar på Block 3&4 förväntas bli MUSD 62. Utgifterna härrör till de tre borriggar som kommer vara aktiva under hela året, förbättringar och expansion av produktionsanläggningar, infrastrukturförbättringar på fälten samt insamling av 3D-seismik.

Block 49 förväntas under 2022 ha utgifter om MUSD 0,5 där utgifterna är fokuserade på att förstudie av tillämpningen hos de okonventionella färdigställande- och produktionsteknikerna på Thameen-1-brunnen.

På Block 56 förväntas Tethys Oil under 2022 investera totalt MUSD 20 inklusive investeringsavtal med övriga partners på Blocket. Utgifterna inkluderar borrningen av tre brunnar i Al Jumd området med följande flödestester samt den seismiska 3D-studien på de centrala delarna av Blocket.

På Block 58 förväntar sig Tethys Oil att investera totalt MUSD 8,5 för att täcka kostnader kopplade till tolkningen av seismikdata och borrandet av en prospekteringsbrunn.

Operativa kostnader
Tethys Oils operativa kostnader per fat för 2022 förväntas bli USD 12 (+/- 0,5 per fat). De operativa kostnaderna påverkas av flera faktorer, bland annat underliggande löneökningar samt ökade bränsle- och tredjepartskostnader som uppstår till följd av högre aktivitetsnivåer.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/