Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Återköp av aktier i Tethys Oil

14:40 / 24 September 2021 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har under perioden 16 – 23 september 2021 återköpt sammanlagt 15 533 egna aktier. Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 9 september 2021, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
16 september 2021 3 000 53,90 161 700
17 september 2021 4 292 52,31 224 513
21 september 2021 6 000 50,85 305 100
23 september 2021 2 241 51,80 116 084

Samtliga förvärv av egna aktier har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities för Tethys Oils räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Tethys Oils innehav av egna aktier per den 23 september 2021 till 451 173 aktier. Det totala antalet aktier i Tethys Oil uppgår till 33 056 608 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”) biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 9 september 2021 till och med den 23 september 2021 har sammanlagt 15 533 aktier återköpts inom ramen för programmet.

Aktieägarna bemyndigade vid årsstämman den 19 maj 2021 styrelse att besluta om förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande beslutade Tethys Oils styrelse att inleda ett återköpsprogram enligt begränsningarna som beskrivs nedan, vilket offentliggjordes den 9 september 2021. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpta aktier kan även används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, samt i övrigt i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigandet för återköp som beslutades av aktieägarna vid årsstämman 2021 återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/