Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Andra kvartalet och halvåret - 30 juni 2021

07:30 / 10 August 2021 Tethys Oil Press release

Andra kvartalet 2021 (första kvartalet 2021)

  • Analysen av prospekteringsborrningen Thameen-1 på Block 49, borrad under första kvartalet 2021, bekräftar en god porositet men en låg permabilitet. Stimulering av borrhålet kommer troligtvis behövas för att försöka flöda borrhålet
  • Prospekteringsborrningen Safi-1 på Block 3&4 har nått slutgiltigt djup – produktionstester pågår
  • Genomsnittligt försäljningspris ökade till USD 59,7 per fat, upp 28 procent jämfört med första kvartalet 2021
  • Netback ökade till USD 15,2 per fat upp 29 procent jämfört med första kvartalet 2021
  • Produktionsandel efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick under andra kvartalet 2021 till 42 procent till följd av högre oljepriser och lägre återvinningsbara kostnader (Q1 2021: 50%)
  • Efter kvartalets utgång har Tethys Oil erhållit MUSD 8,2 från EOG, vilket inkluderade slutgiltigt belopp i utfarmningstransaktionen på Block 49
  • Tethys Oil är hoppfull om att den genomsnittliga produktionen under andra halvåret kommer att vara högre än de 11 306 fat olja per dag som Bolaget producerade under första halvåret
MUSD (om inte annat anges) Andra kvartalet 2021 Första kvartalet 2021 Andra kvartalet 2020 Första halvåret 2021 Första halvåret 2020 Helåret 2020
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 030 11 585 10 597 11 306 11 815 11 336
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 420 655 518 895 532 325 939 550 1 118 127 2 157 385
Produktionsandel (procent) 42% 50% 55% 46% 52% 52%
             
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 59,7 46,7 34,3 54,1 51,5 47,7
             
Intäkter och övriga inkomster 26,1 25,4 21,1 51,6 58,4 101,1
EBITDA 14,5 12,3 8,7 26,9 30,6 50,4
Rörelseresultat 4,3 1,7 -1,7 6,1 7,5 5,8
Resultat 3,4 3,0 -3,9 6,5 8,2 3,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,10 0,09 -0,12 0,20 0,24 0,10
             
Investeringar i olje- och gastillgångar 8,4 0,5 10,4 8,9 25,8 45,4
Fritt kassaflöde 4,9 2,3 0,6 7,2 9,8 6,7
Nettokassa 45,5 57,0 59,8 45,5 59,8 55,1

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,
Jag hoppas att ni alla är friska och krya trots att coronaviruspandemin fortsätter påverka hela världen. På oljefälten har testprotokollen fortsatt vara i kraft, och viss smitta har förekommit, men all smittspridning har tack och lov begränsats och de insjuknade har tillfrisknat. Förseningar har inträffat och vi skulle utan tvivel önska att coronaviruset försvann för gott.

Med det sagt så kan vi blicka tillbaka på ännu ett solitt kvartal. Oljepriserna förefaller väl stabiliserade som en följd bland annat av fortsatta produktionsbegränsningar från OPEC+, och en tidigare inte skådad finansiell disciplin från de amerikanska skifferproducenterna. Priser på Brentoljan över 70 USD per fat må i det långa loppet vara i överkant, men de låga priser vi såg förra året är långt borta och kommer troligtvis inte återkomma inom en överskådlig framtid.

Oljekonsumtionen har återkommit till nivåer som vi inte sett sedan pandeminedstängningarna, och med mycket högre priser än innan viruset slog till, kommer det att bli mycket intressant att se hur efterfrågan på olja utvecklas under de kommande åren. Tethys Oil kommer att fortsätta vara verksamt inom oljemarknadens upstreamsegment så länge vi ser att vår produkt efterfrågas. Och detta med ett fortsatt starkt fokus på miljömässiga och andra ESG-relaterade områden. Fortsätter konsumtionen att öka, kommer vi också att positionera oss därefter.

Produktionen från Block 3&4 uppgick under kvartalet till 11 030 fat olja per dag, en nivå som ligger fortsatt över de ursprungliga kvoterna som fastställdes i april förra året. Olika arbeten har utförts på fältet med syfte att förbättra och uppgradera transportsystem och vissa anläggningar. Arbetsprogrammet för återstoden av 2021 kommer fortsatt att fokusera på långsiktiga förbättringar och vi är förhoppningsfulla om att den genomsnittliga produktionen för andra halvåret kommer att vara högre än de 11 306 fat olja per dag vi producerade under första halvåret 2021. Med tre borriggar åter i drift förväntar vi oss också att antalet prospekteringsborrningar under året kommer att öka.

Det genomsnittligt försäljningspris uppgick till USD 59,7 per fat, upp med 28 procent jämfört med första kvartalet 2021. Det högre oljepriset, i kombination med att operativa kostnader minskade till USD 9,9 per fat, ned 13 procent från USD 11,4 per fat under första kvartalet, resulterade i signifikant högre netback per fat. Netback per fat uppgick till USD 15,2 under andra kvartalet jämfört med USD 11,8 under första kvartalet, en ökning om 29 procent. Det högre genomsnittliga försäljningspriset motverkade den lägre produktionsandelen efter statens andel, och gav en högre nettointäkt under andra kvartalet 2021. EBITDA och rörelseresultatet steg till MUSD 14,5 respektive MUSD 4,3, en ökning jämfört med första kvartalet 2021 om 18 respektive 153 procent. Och även efter att vi distribuerat MUSD 15,5 till våra aktieägare under kvartalet så förblir vår balansräkning stark med en nettokassa om MUSD 45,5.

Arbetet på Block 58, där vi är operatör fortgår något snabbare än ursprungligen planerat och design och upphandling av det kommande seismikprogrammet är snart klara och själva insamlingen förväntas starta under tredje kvartalet. Planeringen fortsätter av 2021 års borrprogram på Block 56, vilket syftar till att ytterligare utvärdera Al Jumd-komplexet med upp till tre borrningar. Den första borrningen är planerad till fjärde kvartalet 2021. Denna utvärdering kan leda till ett långvarigt produktionstest på Al Jumd före årsslutet. Därtill pågår också planeringen av en seismikinsamling på de centrala delarna av Block 56.

Och sist men inte minst börjar vi få klarhet i resultaten av prospekteringsborrningen Thameen-1 på Block 49, som vi framgångsrikt borrade under första kvartalet. Med mätningar i borrhålet (loggning) som indikerade en kolvätekolumn om närmare 40 meter brutto, blev vi naturligtvis besvikna att inga flöden till ytan kunde uppmätas. Analysen, som nu börjar bli klar, indikerar en reservoarsektion med god porositet men med begränsad permeabilitet. Hur vi tar detta projekt framåt på bästa sätt kommer bli vårt fokus för arbetet på Block 49 under tredje kvartalet.

Så fortsätt följ oss – som vanligt råder inte brist på spännande aktiviteter i alla våra projekt.

Stockholm i augusti 2021

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL
Datum: 10 augusti 2021
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/7mi5mveo

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 85747068#

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/