Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Årsstämma i Tethys Oil

12:30 / 16 April 2021 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tethys Oil”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av viruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt enbart per post.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att inför årsstämman ställa frågor skriftligen. Dessa ska vara Tethys Oil tillhanda senast söndagen den 9 maj 2021 och kommer att besvaras senast fredagen den 14 maj 2021. Tehtys Oil kommer att genomföra en webbsändning med styrelseordföranden och den verkställande direktören den 14 maj 2021 på www.tethysoil.com. I webbsändningen kommer ordföranden och den verkställande direktören bland annat att ge sin syn på året som har gått och ge svar på inkomna frågor från aktieägare.

Anmälan
Aktieägare ska för att få delta vid stämman

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 12 maj 2021, och
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman. Som angivits ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 12 maj 2021.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats: www.tethysoil.com. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Tethys Oil AB (publ) “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller genom e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Komplett formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Euroclear Swedens webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådan elektronisk poströst måste vara inskickad senast den 18 maj 2021. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Ett fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns på bolagets webbplats, www.tethysoil.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tethys Oil AB (publ), Att. Årsstämma i Tethys Oil, Hovslagargatan 5B, 111 48, Stockholm eller via e-post till info@tethysoil.com, senast söndagen 9 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.tethysoil.com, senast fredagen 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Föreslagen dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av minst en justeringsman.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 14. Beslut om ersättningsrapport.
 15. Beslut om antagande av en valberedningsinstruktion.
 16. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.
 20. Beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
 21. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Beslut om val av stämmoordförande, val av justeringsman, godkännande av röstlängd, antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 2, 3, 4, 11, 12 och 13)

Bolagets valberedning inför stämman, bestående av Viktor Modigh (ordförande), Mikael Petersson, Jan Risberg och Geoffrey Turbott, föreslår följande:

 • Val av advokat Carl Westerberg till ordförande vid stämman.
 • Daniel Hägerlöf eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar, föreslås som justeringsman. Justeringsmannens uppdrag omfattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
 • Val av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Rob Anderson, Alexandra Herger, Magnus Nordin, Per Seime och Klas Brand för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Geoffrey Turbott har avböjt omval.
 • Val av Per Seime till styrelseordförande.
 • Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 330 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 700 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag, årligt arvode om 65 000 kronor vardera till ordförande för ersättningskommittén och ordförande för tekniska kommittén, årligt arvode om 90 000 kronor till ordförande för revisionskommittén såvida posten inte innehas av styrelseordföranden då det årliga arvodet är 65 000 kronor. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordförandena, ska inte överstiga 360 000 kronor.
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2022. Förslaget överensstämmer med rekommendationen från bolagets revisionsutskott.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar över 20 procent av aktierna i Bolaget.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmannen.

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 om två (2.00) kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 21 maj 2021. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB den 26 maj 2021.

Beslut om ersättningsrapport (punkt 14)
Styrelsen föreslår inga ändringar av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (”Riktlinjerna”) som antogs av årsstämman den 13 maj 2020.

Styrelsens ersättningsrapport för 2020 ger en översikt över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har implementerats under 2020. Ersättningsrapporten innehåller också information om ersättningen till Tethys Oils verkställande direktör. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a-53 b §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt regler om ersättningar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna och inga undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2020.

Ersättningsrapporten för 2020 finns publicerad på bolagets webbplats, www.tethysoil.com.

Styrelsens föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten.

Beslut om antagande av en valberedningsinstruktion (punkt 15)
Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande instruktion för bolagets valberedning som antogs av årsstämman 2020 ska gälla tills vidare och tills bolagsstämman antar en ny instruktion.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla till valberedningens första möte. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman så att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att, i förekommande fall, inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Därtill ska valberedningen fullgöra de uppgifter som följer av vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan. Det noteras att antalet teckningsoptioner som ska utges är reducerat på grund av Bolagets avsikt att implementera ett kontantbaserat incitamentsprogram, vilket kommer att ersätta teckningsoptionsprogrammet för vissa anställda utanför ledningsgruppen.

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Tethys Oil Invest AB, org.nr 556658-1442 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare i koncernen.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast den 28 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma anställda i koncernen. Följande två kategorier ska vara berättigade att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget (det högsta antal teckningsoptioner som varje kategori kan förvärva anges inom parantes efter respektive kategori): koncernchefen (60 000) och ledande befattningshavare (30-55 000, dock aldrig fler än totalt 140 000 för samtliga ledande befattningshavare). Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska göras senast den 11 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningsperioden.

Förvärvsberättigad ska äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 5 000 teckningsoptioner. Tilldelning är inte garanterad och förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Rätten att delta i optionsprogrammet förutsätter vidare att befattningshavaren inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen. Styrelsen ska slutligt besluta om och verkställa tilldelning inom här angivna ramar. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas ska kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget. Styrelsen äger besluta om överlåtelse av sådana teckningsoptioner till eventuella personer som i framtiden rekryteras som ledande befattningshavare.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagarna och koncernen ska stå för deltagarnas eventuella inkomstskatt till den del denna är hänförlig till programmet. Kompensation för deltagarnas eventuella inkomstskatt motsvarar den inkomstskatt de har att erlägga på en inkomst motsvarande de erhållna teckningsoptionernas beräknade marknadsvärde med tillägg för den inkomstskatt de har att erlägga för förmånen att erhålla sådan skattekompensation.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 12 juni 2024 till och med den 4 oktober 2024. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sin rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 122,5 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 5 maj 2021 till och med den 18 maj 2021, reducerad med eventuell utdelning och andra värdeöverföringar som beslutas av årsstämman 2021. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 36 609,09 kronor, beräknat på basis av kvotvärdet för Bolagets utgivna aktier per dagen för denna kallelse.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt skapa en attraktiv hävstångseffekt och belöna risktagande.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner. Vidare föreslås styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, fatta beslut om återköp av egna aktier på följande huvudsakliga villkor:

 1. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm.
 2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
 3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid var tid innehas av Bolaget.

Överlåtelse av egna aktier får ske för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet, och/eller till extern part i samband med hantering av lösen i Bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och får då även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med bestämmelse om apport eller genom kvittning. Överlåtelse av egna aktier får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler (punkt 19)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjlig avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för Bolagets rörelse. Bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet, vilket skulle motsvara utgivande av 3 305 660 aktier beräknat på basis av antalet aktier utgivna av Bolaget per dagen för kallelsen. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 20)
Styrelsens förslag enligt punkterna (A)–(C) nedan är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut.

(A) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av Bolagets aktier (så kallad aktiesplit) innebärande att varje aktie delas upp i två aktier (1:2), varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B) nedan. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara den 27 maj 2021. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier ändras från 33 056 608 stycken till 66 113 216 stycken och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,183045 kronor till cirka 0,091523 kronor.

(B) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 025 431,1175 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av 33 056 608 aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 14 juni 2021. Bolaget avser även att verka för att arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier.

Ändamålet med minskning av aktiekapitalet är återbetalning till Bolagets aktieägare och, i den mån minskning av aktiekapitalet sker genom indragning av egna aktier som innehas av Bolaget, avsättning till fritt eget kapital.

För varje indragen aktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om två (2) kronor. Indragna aktier som innehas av Bolaget ska dock dras in utan återbetalning. Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (A) ovan med cirka 1,908477 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde ska tas i anspråk från Bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter att besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (C) nedan har registrerats av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 025 431,1175 kronor fördelat på 33 056 608 aktier.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

(C) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 3 025 431,1175 kronor genom överföring av 3 025 431,1175 kronor från Bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 6 050 862,235 kronor och varje akties kvotvärde att ändras från cirka 0,091523 kronor till cirka 0,183045 kronor.

Handlingar till stämman
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt andra dokument till stämman, inklusive ett fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.tethysoil.com, senast den 28 april 2021. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vidare krävs att bolagsstämma i Dotterbolaget godkänner överlåtelsen av teckningsoptioner. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17‒20 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar vid stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Aktieägare som vill skicka in frågor inför stämman kan göra det via e-mail till info@tethysoil.com – med rubrik ”Frågor till årsstämman”.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktier och röster
Bolaget har på dagen för denna kallelse totalt 33 056 608 aktier med en röst vardera. Av dessa innehar Bolaget per dagen för denna kallelse 435 640 egna aktier.

****
Stockholm i april 2021
Tethys Oil AB (publ)
Styrelsen

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/