Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké - 31 december 2020

07:30 / 9 February 2021 Tethys Oil Press release

Fjärde kvartalet 2020 (tredje kvartalet 2020)

 • Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 11 072 fat per dag (10 651 fat per dag)
 • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 22,3 (MUSD 20,4)
 • EBITDA uppgick till MUSD 10,2 (MUSD 9,5)
 • Vinst per aktie uppgick till USD -0,09 (USD -0,06)
 • Fritt kassaflöde MUSD 9,0 (MUSD -11,7)
 • Block 3&4: Prospekteringsborrning Anan-1 var framgångsrik med goda oljeflöden
 • Block 49: Prospekteringsborrningen Thameen-1 påbörjad
 • Block 49: Utfarmning av 50% till EOG Resources, avhängigt myndigheternas godkännande
 • Block 56: Tethys Oil har tecknat avtal om att förvärva ytterligare 45 procents andel i Block 56 och bli operatör för licensen, avhängigt myndigheternas godkännande
 • Investeringsguidning 2021: MUSD 47

Reserver och betingade resurser

 • Reserversättningsgrad (2P) om 120 procent
 • Vid årets slut 2020 - 2P reserver om 26 922 mbo och 2C betingade resurser om 13 904 mbo

Utdelning och distribution

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie (2020: SEK 2,00), att erläggas efter årsstämman 2021
 • Styrelsen föreslår en extraordinär kapitalöverföring om SEK 2,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2021 (2020: SEK 3,00)
MUSD (om inte annat anges) Fjärde kvartalet 2020 Tredje kvartalet 2020 Fjärde kvartalet 2019 Helåret

2020
Helåret

2019Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 11 072 10 651 13 475 11 336 12 832
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 529 699 509 559 592 164 2 157 385 2 383 086
Produktionsandel (procent) 52% 52% 48% 52% 51%
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 42,3 42,8 61,4 47,7 64,2
           
Intäkter och övriga inkomster 22,3 20,4 36,2 101,1 150,8
EBITDA 10,2 9,5 21,3 50,4 92,9
Rörelseresultat -0,7 -1,0 0,7 5,8 37,1
Resultat -2,9 -2,1 -0,3 3,3 38,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD -0,09 -0,06 -0,01 0,10 1,12
           
Nettokassa 55,1 48,0 75,1 55,1 75,1
Fritt kassaflöde 9,0 -11,7 4,9 6,7 31,4
Investeringar i olje- och gastillgångar 11,0 8,6 26,2 45,4 65,2

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,
Det har nu gått fem veckor in i 2021, men pandemin har ännu inte släppt taget. Ansiktsmasker tillhör dagordningen och de sociala restriktioner vi behövt anpassa oss till under 2020 gäller fortfarande. Fokus ligger fortsatt på att alla skall hålla sig friska och att upprätthålla verksamheten så nära det normala som möjligt. Modeorden från 2020 fortsätter att styra vardagen. Uthållighet, försiktighet, motståndskraft och tålamod. Men de finansiella marknaderna prognosticerar en ljus framtid med en ekonomi som åter tycks stadd i tillväxt och oljepriser som har återhämtat sig.

Och det fjärde kvartalet var inte alls dåligt för Tethys Oil. Vi tog oss igenom det med hårt arbete, fokuserade insatser och en försiktig attityd hos alla medarbetare. Block 3&4 uppvisade enastående anpassningsförmåga och blockens robusthet demonstreras tydligt genom hög produktion, låga operativa kostnader och positivt kassaflöde.

Uppbackad av en produktion om 11 072 fat olja per dag – fyra procent högre än under det tredje kvartalet – kan vi rapportera intäkter och övriga inkomster om MUSD 22,3, upp nio procent från tredje kvartalet 2020. Vårt EBITDA uppgick till MUSD 10,2, upp sju procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Under kvartalet uppgick fritt kassaflöde till MUSD 9,0 och investeringar i olje- och gastillgångar till MUSD 11,0. Och vi slutar året med en stark nettokassa om MUSD 55,1.

Under det fjärde kvartalet togs också ett antal väsentliga steg för Tethys Oil framtida tillväxt. Vi slöt avtal om att öka vår intresseandel i Block 56 till 65 procent och att ta över operatörskapet för denna potentiellt väldigt betydande licens. Analyser av kompletterande data från Block 58, där vi är operatör, fortsätter att stärka våra förhoppningar över denna strategiska licens i sydvästra Oman. Och när vi närmade oss borrstarten för prospekteringsborrningen Thameen-1 på Block 49, kom vi överens om att bli partner med EOG Resources på licensen.

Borrningen av Thameen-1 inleddes på det fjärde kvartalets sista dag och vi borde ha resultaten före februari månads utgång. Borrningen är designad för att i första hand utvärdera två potentiellt kolväteförande strukturer, men den kommer också ge data om den övergripande potentialen för Block 49, både avseende konventionella och okonventionella kolväten.

Så, trots alla utmaningar och absurditeter under 2020, stod sig Tethys Oil mycket väl igenom det fjärde kvartalet och helåret. Vår mix av tillgångar stärktes vilket, med ett nytt block och lyckade förhandlingar om en infarmning och en utfarmning, verkligen är ett förträffligt resultat för året. Men verksamheten på Block 3&4 fortsätter att vara källa till kassaflödet som möjliggör Tethys Oils fortsatta tillväxt.

Den genomsnittliga produktionen från Block 3&4 uppgick till mer än 11 300 fat olja per dag under 2020. Vår nettoproduktion för året uppgick till 4,1 miljoner fat och i augusti uppnådde vi en mycket väsentlig milstolpe när bruttoproduktionen från blocken passerade 100 miljoner fat. När produktionen inleddes 2010 hade jag betraktat den siffran som onåbar. Men det var den inte, och än viktigare för framtiden: Blockens reserver har aldrig varit större än vid utgången av 2020. För nionde året i rad överstiger Tethys Oils reserversättningsgrad 100 procent! Och detta trots uppskjutna investeringar och minimalt med prospektering under året. Vid utgången av 2020 uppgick våra 2P-reserver till 26,9 miljoner fat, och med en reserversättningsgrad om 120 procent.

Vi har haft ett bra år och vi står starkt rustade med en riklig kassa och de högsta reservsiffrorna i Tethys Oils historia. Från denna styrkeposition har vi möjlighet att fortsätta kontantdistributionen till våra aktieägare utan att ge avkall på våra tillväxtplaner. Under 2020 distribuerade vi SEK 5 per aktie, och tillsammans med aktieåterköp uppgick distributionen till sammanlagt MUSD 26. Mot bakgrund av sannolikheten för volatilitet i pris och produktion under 2021, föreslår vi en lite mindre men fortfarande betydande kontantöverföring om SEK 4 per aktie, eller sammanlagt MUSD 15 utöver eventuella aktieåterköp.

Så, vi förblir försiktiga under 2021, men i det långa loppet är vi fortsatt oreserverat optimistiska. Vi tror att det kommer att finnas en marknad för vår produkt under åtskilliga år framöver och vi siktar på att vara bättre än de flesta på att erbjuda den produkten. Det är därför vi kommer utöka vår prospektering under 2021 och investera i betydande arbetsprogram på våra opererade licenser Block 56 och Block 58. Några betydande prospekteringsborrningar planeras att genomföras på Block 3&4 under 2021 och vårt fokus på Block 56 kommer att bli att utvärdera Al Jalmud-trendens produktionspotential och samtidigt utvärdera och kartlägga den betydande prospekteringspotential som finns i de centrala delarna av Block 56. Men först, och absolut inte minst, ser vi fram emot resultaten från prospekteringsborrningen Thameen på Block 49, vilka vi förväntar före slutet på februari.

Så fortsätt följ oss. När världen åter träder fram ur skuggorna från Covid-19, kommer Tethys Oil att vara redo att möta efterfrågan på olja och naturgas på det mest effektiva och miljövänliga sättet vi kan. Vi förväntar oss att Block 3&4 fortsätter att vara ryggraden i vår produktion och vårt kassaflöde under de kommande åren samtidigt som vi är redo att kunna växa flerfaldigt ifall någon av, för att inte tala om i fall alla, våra prospekteringsborrningar skulle bli framgångsrika.

Stockholm i februari 2021

Magnus Nordin,
Verkställande direktör

KONFERENSSAMTAL
Datum: 9 februari 2021
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/jpwbxcfd

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 81110949#

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/