Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Tethys Oil ökar intresseandelar i Block 56 och blir operatör

12:50 / 28 October 2020 Tethys Oil Press release

Tethys Oil, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Oman Onshore Limited, har tecknat avtal med Medco Arabia Ltd ("Medco"), ett helägt dotterbolag till det indonesiska bolaget PT Medco Energi Internasional Tbk, enligt vilket Tethys Oil förvärvar 45 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman. Transaktionen kommer öka Tethys intresseandelar i Block 56 från 20 till 65 procent. Tethys kommer överta operatörskapet för licensen från Medco, som kommer att behålla 5 procents intresseandelar i licensen. Transaktionen är avhängig myndigheternas godkännande.

Som köpeskilling för de 45 procentenheterna som förvärvas kommer Tethys Oil erlägga MUSD 5 till Medco samt också förbinda sig att betala Medcos andel av framtida kostnader om upp till MUSD 2. Överenskommelsen inkluderar också ytterligare vederlag i händelse av att licensen officiellt förklaras kommersiell ("declaration of commerciality") i enlighet med licensvillkoren.

Tethys Oil förvärvade bolagets första intresseandelar om 20 procentenheter i Block 56 under det fjärde kvartalet 2019. Block 56 täcker en yta om 5 808 km2 i den sydöstra delen av Oman, omkring 200 km söder om Block 3&4. Tester av tre tidigare genomförda borrningar slutfördes framgångsrikt under första kvartalet 2020. Ett av borrhålen bekräftade ett aktivt petroleumsystem med en råoljekvalitet om 20-25 grader API och medium viskositet, även om det återstår att fastställa huruvida det är kommersiellt lönsamt. 

Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet för Block 56 undertecknades i november 2014 och prospekteringsperioden har förlängts fram till december 2023.

Efter transaktionen kommer Tethys Oil vara operatör med 65 procents andel i Block 56. Partners är Biyaq Oilfield Services med 25 procents andel, samt Intaj LLC och Medco Arabia Ltd med 5 procents andel vardera.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/