Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké - 31 december 2017

07:30 / 13 February 2018 Tethys Oil Press release

Fjärde kvartalet 2017 (tredje kvartalet 2017) ·         Produktionen uppgick till 11 726 fat per dag (12 354 fat per dag) ·         Intäkter uppgick till MUSD 30,1 (MUSD 28,5) ·         EBITDA uppgick till MUSD 19,7 (MUSD 18,2) ·         Resultat efter skatt uppgick till MUSD 11,0 (MUSD 4,8) ·         Vinst per aktie uppgick till USD 0,32 (USD 0,14) ·         Prospekteringsborrningen Samah-1, 5 km söder om Ulfa-fyndet, hade goda oljeflöden till ytan ·         Prospekteringsborrningen V-1, med mål att testa Aminformationen, påträffade inga kolväten ·         Tilldelning av Block 49, onshore Oman, som operatörReserver och betingade resurser ·         Vid årets slut 2017 - 2P reserver om 22 044 mbo och 2C betingade resurser om 17 264 mbo ·         2P intern reserversättningsgrad om 114 procentUtdelning ·         Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie (2017: SEK 1,00), att erläggas i två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2018 ·         Styrelsen föreslår en extraordinär kapitalöverföring om SEK 4,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2018
MUSD (om inte annat anges)Fjärde kvartalet 2017 Tredje kvartalet 2017 Fjärde kvartalet 2016
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat11 726 12 354 12 268
Försäljning, netto, efter statens andel, fat617 577 568 796 583 772
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD53,9 48,6 46,0
Intäkter30,1 28,5 20,7
EBITDA19,7 18,2 9,6
Rörelseresultat9,9 8,2 -1,7
Periodens resultat11,0 4,8 1,5
Nettokassa42,0 47,5 39,0
Investeringar i olje- och gastillgångar8,2 4,1 15,0
Vinst per aktie (efter utspädning), USD0,32 0,14 0,04
MUSD (om inte annat anges)Helåret 2017 Helåret
2016
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, före statens andel, fat12 261 12 235
Försäljning, netto, efter statens andel, fat2 316 404 2 357 701
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD51,8 40,5
Intäkter119,3 87,1
EBITDA78,2 44,0
Rörelseresultat38,4 -0,5
Periodens resultat33,1 2,7
Nettokassa42,0 39,0
Investeringar i olje- och gastillgångar40,4 48,5
Vinst per aktie (efter utspädning), USD0,96 0,08

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,
2017 blev ett riktigt bra år för Tethys Oil, där betydande framgång nåtts inte minst inom ett av de viktigaste områdena inom vår industri - oljeprospektering som leder till nya oljefynd. Under 2017 fann vi betydande mängder olja i nya strukturer nära våra producerande fält på Block 3&4. Fynden Erfan, Ulfa och Samah genomgår nu långvariga produktionstester och bidrar därmed redan till vår produktion. Dessa fynd har givit över 17 miljoner fat av betingade resurser 2C och majoriteten av de cirka fem miljoner fat i 2P-reserver vi tillförde 2017. Ökningen av 2P-reserverna motsvarar en intern reserversättningsgrad om 114 procent. Ett stort fokusområde för 2018 är att slutföra utvärderingen av dessa fynd och bygga ut dem till nya oljefält och i denna process överföra oljeresurser till reserver.

Och vi är förhoppningsfulla över att framgång skall leda till framgång. Dessa tre fynd ökar sannolikheten för att de potentiellt oljeförande strukturer vi har identifierat i närheten också kommer att bli oljefynd. I området precis öster om Ulfa-fyndet har vi ett tiotal intressanta områden som närmare kommer att undersökas i den 3D-seismikstudie om 1 200 km2 som nu genomförs. Förhoppningsvis kan vi genom kartläggningen överföra dem från potentiella till borrbara strukturer.

2017
Under 2017 låg fokus på prospektering och utvärdering. Utöver våra tre framgångsrika prospekteringsborrningar, satte vi också fem tidigare oborrade förkastningsblock på Farha Southfältet och en tidigare oborrad struktur på Shahdfältet i produktion.

Vi producerade också 4,48 miljoner fat olja 2017, väldigt väl i linje med de 4,48 miljoner fat vi producerade under 2016. Så produktionen jämfört med föregående år är fortsatt stabil. Flera faktorer har påverkat produktionen under året. Förutom tekniska faktorer också Omans anslutning till OPEC:s produktionsbegränsningsavtal. En ökning om 28 procent av genomsnittligt erhållet pris per fat olja jämfört med 2016 bidrog till att öka våra intäkter med 37 procent till MUSD 119,3. Vårt EBITDA ökade än mer under 2017, 78 procent, och uppgick till MUSD 78,2.

I slutet av 2017 ökade vårt verksamhetsområde när vi som operatör tilldelades en ny prospekteringslicens i Oman. Block 49 omfattar en 15 439 km2 stor yta med kända oljeförekomster i Omans sydvästra del mot gränsen till Saudiarabien. Vi ser fram emot att få prospektera denna del av Oman.

I början på 2017 uppgick priset för Brentoljan till omkring USD 55 per fat. Under första halvan på året var priserna svaga. Sedan juni, då priset tillfälligt sjönk under USD 45 per fat, har dock oljepriset visat betydande styrka och i slutet av året uppgick det till USD 67 per fat. Vårt genomsnittliga erhållna oljepris under 2017 uppgick till USD 51,8 per fat, 28 procent högre än under 2016.

Fjärde kvartalet i fokus
Vi producerade 1,08 miljoner fat under fjärde kvartalet 2017, motsvarande 11 726 fat olja per dag. Produktionen under det fjärde kvartalet var lägre än både genomsnittet under året och produktionen under det tredje kvartalet 2017. Produktionen under fjärde kvartalet påverkades av ett antal faktorer, huvudsakligen hänförliga till mekaniska uppgraderingar och reparationer av pumpar och komponenter på marken. Kapacitetsbrister avseende workover ledde till att borrhål varit stängda längre än planerat. Både reserver och produktion har också påverkats av lägre produktion än förväntat från en del av Shahdfältet, som har svarat under förväntan på vatteninjicering.

Den lägre produktionen under fjärde kvartalet uppvägdes mer än väl av högre oljepriser. Vårt genomsnittliga försäljningspris under det fjärde kvartalet uppgick till USD 53,9 per fat olja, en ökning om 11 procent jämfört med det tredje kvartalet. Under kvartalet rapporterar vi intäkter om MUSD 30,1, upp 6 procent jämfört med tredje kvartalet. EBITDA uppgick till MUSD 19,7, upp 8 procent jämfört med tredje kvartalet. Kassaflödet från verksamheten efter investeringar i olja och gas uppgick till -3,7, och vår nettokassa minskade från MUSD 47,5 till MUSD 42,0 efter betalningar om MUSD 14,7 av kostnader som tidigare inte inkluderats i operatörens "cash calls". Våra operativa kostnader per fat uppgick till USD 8,4 per fat, något högre än under tredje kvartalet. Resultatet för perioden uppgick till MUSD 11,0, upp 129 procent jämfört med MUSD 4,8 under det tredje kvartalet.

Utsikter
Under 2018 förväntar vi oss att den månatliga genomsnittliga dagsproduktionen kommer uppgå till mellan 11 000 och 13 000 fat per dag.

Vi förväntar oss att huvuddelen av produktionen fortsätter att komma från de etablerade fälten Farha South, Shahd och Saiwan East, dock med en fortsatt produktionsminskning från de äldre produktionsborrhålen i dessa fält. Produktionen under 2018 kommer också att påverkas av de pågående uppgraderingarna och förbättringarna av fältens infrastruktur likväl som fortsatt renoveringsarbete i brunnarna och samt annat reparationsarbete. Produktionen från de nya fynden kommer att ha en positiv inverkan. Produktion från utvärderingsprogrammet och de långvariga produktionstesterna av Erfan, Ulfa och Samah kommer under 2018 att bidra och vi förväntar oss att framtida produktion från fynden kommer att stå för en ökande andel av den totala produktionen. Produktionen kan från tid till annan påverkas av exportbegränsningar till följd av OPEC-överenskommelsen.

Mot bakgrund av Tethys Oils starka operativa och finansiella ställning föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie, vilket är en ökning med 100 procent jämfört med den ordinarie utdelningen 2017. Därtill, och i enlighet med Tethys Oils långsiktiga kapitalstrukturmål, föreslå styrelsen en extraordinär kapitalöverföring om SEK 4,00 per aktie.

Under 2018 förväntas Tethys Oils investeringar i Oman uppgå till MUSD 53-62, varav merparten kommer att investeras i Block 3&4. I årets arbetsprogram ingår naturligtvis utvärdering av de nya fynden, seismikinsamling samt ytterligare prospekteringsborrningar. Uppgradering av infrastruktur och fortsatta produktionsborrningar på de äldre fälten ingår också. På Block 49 har arbetet inletts men - åtminstone inledningsvis - i ett långsammare tempo än på Block 3&4.

2017 visade sig bli ett mycket framgångsrikt år och lovar gott för framtiden. Låt oss hoppas att vi under 2018 kan realisera några av alla möjligheter som uppdagats och därtill finna ännu fler möjligheter!

Så fortsätt följ oss, det tycks som gnistan är tillbaka i oljebranschen.

Stockholm i februari 2018

Magnus Nordin
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 07:30 CET.

Konferenssamtal
Datum:tisdag, 13 februari 2018
Tid:10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

För att delta via webben: https://edge.media-server.com/m6/p/ez5rt4ub

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 505 564 74
Schweiz: +41 225 675 541
UK: +44 203 364 5374
Nordamerika: +1 855 753 2230

TETY_2018_02_13_Q4_2017_SVE

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tethys Oil via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/