Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Årsstämma i Tethys Oil

16:57 / 17 May 2017 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 17 maj 2017 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie för räkenskapsåret 2016, motsvarande totalt 34 MSEK givet bolagets nuvarande innehav av egna aktier.

Till styrelsen omvaldes Per Brilioth, Dennis Harlin, Magnus Nordin, Katherine H. Støvring och Geoffrey Turbott. Till nya styrelseledamöter valdes Rob Anderson, Alexandra Herger och Per Seime. Dennis Harlin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 265 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 595 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag; årligt arvode om 90 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén samt 65 000 kronor till ordförande för ersättningskommittén respektive eventuell teknisk kommitté. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordförande, ska ej överstiga 535 000 kronor; och (iv) för den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode, för vilket ändamål en ram om 250 000 kronor beslutades, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2018. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 30 maj 2020 till och med den 2 oktober 2020. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 3 maj 2017 till och med den 16 maj 2017. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2018 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil AB. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2018 besluta om nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

TETY_2017_05_17_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tethys Oil via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/