Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Extra bolagsstämma i Tethys Oil

09:49 / 21 September 2016 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016, kl. 09.30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 oktober 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 19 oktober 2016 per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-505 947 99, per telefon 08-505 947 00 eller per e-mail egm@tethysoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 19 oktober 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Tethys Oil AB:s hemsida, www.tethysoil.com.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
  8. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 7)

Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (C) nedan ska antas såsom ett beslut.

 

(A) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (så kallad aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp i två aktier (1:2), varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B) nedan. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara onsdagen den 2 november 2016. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier ändras från 35 543 750 stycken till 71 087 500 stycken och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,1667 kronor till cirka 0,0834 kronor.

Med anledning av den föreslagna uppdelningen av aktier föreslår styrelsen följande ändring i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000 och högst 280.000.000.

 

(B) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 2 962 812,67 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av 35 543 750 aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara fredagen den 18 november 2016. Bolaget avser även att verka för att arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier.

Ändamålet med minskning av aktiekapitalet är återbetalning till bolagets aktieägare och, i den mån minskning av aktiekapitalet sker genom indragning av egna aktier som innehas av bolaget, avsättning till fritt eget kapital.

För varje indragen aktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 3,00 kronor. Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (A) ovan med cirka 2,9166 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde ska tas i anspråk från bolagets fria egna kapital, dock ej avseende indragna aktier som innehas av bolaget själv.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter att besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (C) nedan har registrerats av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 962 812,67 kronor fördelat på 35 543 750 aktier.

Med anledning av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier föreslår styrelsen följande ändring i bolagsordningen:

Lydelse efter beslut under punkten (A) ovan

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000 och högst 280.000.000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

 

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärandes att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

 

(C) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 2 962 812,67 kronor genom överföring av 2 962 812,67 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 5 925 625,34 kronor och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,0834 kronor till cirka 0,1667 kronor.

 

Handlingar till extra bolagsstämman

Kopia av Tethys Oil AB:s årsredovisning med senast fastställda balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Tethys Oils huvudkontor och webbplats enligt ovan angivna adresser senast från och med den 4 oktober 2016. Övriga handlingar inför den extra bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär (se ovan), styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 7, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorsyttranden enligt 20 kap. 8 §, 20 kap. 12 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, kommer senast från och med den 4 oktober 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.tethysoil.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

 

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 i förslaget till dagordning krävs att den extra bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Upplysningar vid extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Aktier och röster

Tethys Oil AB har på dagen för denna kallelse totalt 35 543 750 aktier med en röst vardera. Tethys Oil AB innehar vidare på dagen för denna kallelse 1 329 224 egna aktier.

 

Stockholm i september 2016

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/