Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

16:45 / 18 May 2016 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 18 maj 2016 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna av SEK 1.00 per aktie för räkenskapsåret 2015, motsvarande cirka MSEK 35 givet bolagets nuvarande innehav av egna aktier.

Till styrelsen omvaldes Per Brilioth, Dennis Harlin, Magnus Nordin, Katherine Stövring och Geoffrey Turbott. Till ny styrelseledamot valdes Richard Rettig. Dennis Harlin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 250 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 560 000 kronor till styrelseordföranden; (iii) årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag; och (iv) årligt arvode om 65 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén respektive ersättningskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ska ej överstiga 410 000 kronor. För den händelse styrelseledamot enligt styrelsens beslut utför uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av marknadsmässigt timarvode, för vilket ändamål en ram om 250 000 kronor beslutades, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2017. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 28 maj 2019 till och med den 4 oktober 2019. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 17 maj 2016. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst cirka 58 350 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2017 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil AB. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2017 besluta om nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på över 12 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/