Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Finansiell uppdatering första kvartalet 2016

10:25 / 26 April 2016 Tethys Oil Press release

Tethys Oils intäkter uppgick under det första kvartalet 2016 till MUSD 20. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till 1 101 031 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under kvartalet USD 35,7 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och 4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Rapportering i US Dollar

Tethys Oil kommer att publicera resultatet i US dollar från och med rapporten för första kvartalet 2016. Historisk finansiell data nedan har beräknats om till US dollar.

Tethys Oils andel Block 3 och 4

Intäkter

(MUSD)

Varav: För-säljning (MUSD)

Varav:

Justering över-/underuttag (MUSD)

Genom-snittligt erhållet oljepris

(USD/fat)

För-säljning

(fat)*

Över-/under-uttag

(fat)***

Produktion

(fat)**

Q1 2016

20

19

1

35,7

531 918

63 343

1 101 031

Q4 2015

26

18

8

47,9

366 746

22 725

997 904

Q3 2015

30

36

-6

61,8

584 399

-129 439

918 474

Q2 2015

26

31

-5

57,8

545 019

-22 647

848 939

Q1 2015

25

20

5

63,8

308 892

80 924

774 315

Helår 2015

107

105

2

58,1

1 805 056

22 725

3 539 631

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Kvartalsrapporten för första kvartalet 2016 publiceras den 3 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/