Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Fjärde kvartalet 2015

07:43 / 9 February 2016 Tethys Oil Press release

  • Produktionen uppgick till 10 956 fat per dag, upp 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2015
  • Intäkter uppgick till MSEK 222, ner 13 procent jämfört med tredje kvartalet 2015
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 27, ner 65 procent jämfört med tredje kvartalet 2015
  • Vinst per aktie uppgick till SEK 0,78 under fjärde kvartalet 2015
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 1,00 per aktie
  • Tethys Oils reserver på Block 3 och 4 Oman uppgår netto per 31 december 2015 till:

          - 1P-reserver 12 905 tusen fat (11 794)

          - 2P-reserver 18 244 tusen fat (17 779)

          - 3P-reserver 27 863 tusen fat (25 080)

  • Ökningen i 2P-reserver motsvarar en intern reserversättningsgrad om 113 procent
  • Sju nya borrningar genomförda under kvartalet på Block 3 och 4
  • Ny reservoar, Lower Khufai på Shahdfältet, ökar produktionen

--------------------------------

 [1] Tethys Oil har genomfört förändringar av bolagets redovisningsprinciper med avseende på värderingen av underuttag samt allokeringen och presentationen av över- och underuttag jämfört med tidigare rapporter, vilket har haft en påverkan på föreliggande samt historiska finansiella data. Historiska finansiella data har justerats i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. För ytterligare information, se sidan 16 under rubriken ”Redovisningsprinciper”.

 


Brev till aktieägare
 

 

Vänner och investerare,

Även i rapporten för det fjärde kvartalet 2015 har faktorer utanför vår kontroll – rörelser i oljepriset – haft en stor inverkan på våra resultat. Oljepriset har fallit i 18 månader och i januari 2016 accelererade fallet innan priset åter började stiga i mitten av månaden. I skrivande stund finns tecken på att oljepriset nådde botten under veckan som inleddes 15 januari. Oavsett om den lägstanivån står sig eller ej, så tror jag att vi är nära den punkt då oljepriset slutar falla. Priserna kommer att stabiliseras och nå sin bottennivå. På vilka nivåer detta sker, och hur snabbt priserna kan stiga igen är en annan fråga. Tethys kommer dock att kunna fortsätta göra ett positivt bruttovinst även på oljepriser under USD 30 per fat!

 

Stark produktionsökning Låt oss istället vända blicken mot ett mer angenämt ämne, nämligen faktorer som vi kan kontrollera. För ett år sedan trodde vi att vi hade all anledning att förvänta oss att vår produktion kommer att fortsätta öka också under 2015. Och under 2015 producerade vi mer olja än någonsin tidigare. Vår produktion steg i genomsnitt 7 procent per kvartal under 2015 och vi producerade 31 procent mer olja under det fjärde kvartalet 2015 än vi gjorde under fjärde kvartalet 2014. Och precis som oljepriset, fast i motsatt riktning, accelererade ökningen i januari och den genomsnittliga dagsproduktionen under årets första månad uppgick till över 12 000 fat.

Ökningen i januari är huvudsakligen en följd av att en ny reservoar satts i produktion på Shahdfältet, karbonatreservoaren Lower Khufai. Denna nya reservoar har svarat mycket bra på horisontell borrning och blivit ett starkt komplement till den huvudsakliga producenten på Shahdfältet, bergartslagret Lower Buah.

 

Reserverna fortsätter öka För ett år sedan hyste vi också optimism över att våra reserver skulle fortsätta att öka också under 2015. Och ökningen i 2P-reserver motsvarar en intern reserversättningsgrad om 113 procent. Ökningen av 1P-reserverna är ännu större, och blev i absoluta tal över en miljon fat och bekräftar styrkan i våra producerande reserver. Efter att reserver flyttats från 3P till 2P och 1P, är vi också glada över att våra 3P-reserver uppgår till 27,9 miljoner fat. Det innebär att när 2016 inleds så har de stärkts med nästan 3 miljoner fat under året inklusive de 3,5 miljoner fat vi producerade under 2015.

 

Fortsatt positiva finansiella resultat Vårt genomsnittliga erhållna försäljningspris föll 22 procent jämfört med tredje kvartalet 2015 och uppgick till USD 47,9 per fat. Under fjärde kvartalet uppgick våra intäkter till MSEK 222. Vår EBITDA för kvartalet blev MSEK 113. Vårt kassaflöde från verksamheten uppgick till MSEK 23 och periodens resultat till MSEK 27. Vår nettokassa uppgick per sista december 2015 till MSEK 436.

 

Utsikter Våra två block onshore öknen i Sultanatet Oman har utvecklats till att vara tillgångar av världsklass. För ett par år sedan beskrev vi dem som ett smörgåsbord av möjligheter – och vilken festmåltid det har blivit. Med den utökade oljeproduktionen från Lower Khufai har vi visat att blocken har omfattande potential för fortsatt tillväxt. Buahlagret ligger ovanför Khufailagret, och båda reservoarerna finns i stora delar av åtminstone den östra sidan av blocken.

Prospektering och utvärdering på och i närheten av producerande områden fortsätter under 2016, och vi har all anledning att tro att mycket mer olja kan hittas. Med den framgångsrika produktionsstarten av en ny reservoar på Shahdfältet, ett vatteninjiceringsprogram i Lower Buahlagret som visar tecken på framgång samt stabil produktion från Farha Southfältet, tror vi också att oljeproduktionen kommer att fortsätta öka under 2016. I takt med att nya reservoarer optimeras, kommer dock produktionen för enskilda månader att variera, och kanske även uppvisa större volatilitet än under 2015. Med start i april kommer också planerade underhållsarbeten på första Farha Southfältet och sedan Shahdfältet att leda till tillfälliga produktionsstörningar. Vårt fokus på kassaflöde kommer att fortsätta, och arbetsprogrammet kommer löpande övervakas för att vara optimerat mot oljepriset.

Vår balansräkning förblir en av de starkaste bland jämförbara bolag och med det fallande oljepriset har vår relativa styrka ökat ytterligare. Det finns många möjligheter på marknaden. Vi är väl positionerade och utvärderar löpande nya projekt. Vi fortsätter att vara ett utdelande bolag och föreslår en utdelning om 1 krona per aktie. Beroende på hur oljepriser, vår produktion samt investeringstakten utvecklas, och hur andra händelser må ske, kommer vi kontinuerligt utvärdera utrymmet för att distribuera ytterligare medel till våra aktieägare i enlighet med bolagets kapitalstrukturmål.

Så, fortsätt följ oss. Det kommer bli en hel del oljeproduktion för oss, men troligtvis inte så mycket att det kommer påverka de internationella oljepriserna.

 

Stockholm i februari 2016

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör

 

 

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 9 februari 2016

Tid: 10.00 CET

 

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

 

För att delta via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

UK: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

För att delta via webben:

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/gb2rhma5

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 00

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/