Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2015

15:20 / 2 February 2016 Tethys Oil Press release

Tethys Oils intäkter uppgick under det fjärde kvartalet 2015 till MSEK 222. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till 997 904 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under kvartalet USD 47,9 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och 4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Från och med det fjärde kvartalet 2015 ändrar Tethys Oil bolagets redovisningsprinciper avseende värdering av underuttag samt allokering och presentation av över- och underuttag. Denna förändring görs för att bättre anpassa intäkter med produktionsutveckling, öka tydligheten i operativa kostnader och därigenom öka transparensen och investerarnas kunskap om bolaget. Både över- och underuttag kommer från och med fjärde kvartalet 2015 värderas till marknadspris, till skillnad från tidigare redovisningsprinciper där överuttag värderades till marknadspris och underuttag till kostnad. Både över- och underuttag kommer redovisas inom Intäkter istället för inom Operativa kostnader, vilket skedde enligt tidigare redovisningsprinciper. Enligt de nya redovisningsprinciperna kommer Intäkter följa utvecklingen i oljeproduktionen under rapportperioden. Rörelseresultatet och periodens resultat påverkas inte av förändringarna avseende överuttag. Förändringen avseende värdering av underuttag till marknadsvärde kommer att kunna ha en påverkan under enskilda kvartal. Över tid har dock de förändrade redovisningsprinciperna ingen påverkan. Historisk finansiell data har beräknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

 tethys oil introduce.se aktieanalys

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

 

Kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2015 publiceras den 9 februari 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/