Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Produktionsuppdatering oktober 2016

08:30 / 21 November 2016 Tethys Oil Press release

Tethys Oil, tillsammans med samarbetspartner Mitsui E&P Middle East B.V. och CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) (operatör), har i enlighet med villkoren i prospekterings- och produktionsdelningsavtalet (EPSA) avseende Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, kommit överens med Omans olje- och gasministerium om nya gränsdragningar för Block 3.

Den nya gränsdragningen exkluderar ett område om 5 480 kvadratkilometer i den nordöstra delen av Block 3 som har återlämnats till Omans olje- och gasministerium. Efter den överenskomna förändringen omfattar Block 3 och 4 en yta om 29 130 kvadratkilometer.

 

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016 kl. 08:15 CET.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Show as PDF

Show original from NG News

NG News

This information was distributed by NG News http://www.ngnews.se/