Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

16:00 / 31 October 2016 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, påbörjat ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie i Tethys Oil AB har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Per den 1 oktober 2016 uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 543 750. Efter registrering hos Bolagsverket per idag av den extra bolagsstämmans beslut om uppdelning av varje befintlig aktie till en ordinarie aktie och en inlösen aktier uppgår totala antalet aktier och röster i bolaget till 71 087 500 varav 35 543 750 ordinarie aktier och 35 543 750 inlösenaktier.

Inlösenaktierna kommer handlas på Nasdaq Stockholm till och med den 16 november 2016. Avstämningsdag kommer vara den 18 november 2016 varefter inlösenaktierna kommer bli automatiskt inlösta mot en kontant ersättning om 3,00 SEK. Inlösenaktier som innehas av bolaget kommer inte medföra rätt till utbetalning.

Under oktober 2016 har det totala antalet aktier och röster ökat från 35 543 750 aktier och röster till 71 087 500 aktier och röster såsom resultat av uppdelningen av aktier inom ramen för det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan. Detta innebär att per den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) till 71 087 500 aktier och röster.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 31 oktober, 2016, kl. 16.00 (CET).

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/