Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2015

08:25 / 4 August 2015 Tethys Oil Press release

Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2015 till MSEK 265. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 57,8 per fat och sammanlagt 545 019 fat såldes. Per 30 juni 2015 uppgick överuttaget i försäljningen till 22 647 fat (underuttag om 80 924 fat per 31 mars 2015). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Tethys Oils andel Block 3&4

Försäljning olja och gas

(MSEK)

Genomsnittligt försäljningspris

(USD/fat)

Försäljning (fat)*

Produktion

(fat)**

Över-/underuttag

(fat)***

Q2 2015

265

57,8

545 019

848 939

22 647

Q1 2015

163

63,8

308 892

774 315

-80 924

Q4 2014

310

97,1

434 035

757 730

12 828

Q3 2014

296

107,6

399 352

762 375

-27 188

Q2 2014

245

105,9

350 059

647 569

-30 105

Helår 2014

1 046

103,9

1 464 228

2 765 654

12 828

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Sexmånadersrapport för 2015 (januari - juni 2015) publiceras den 18 augusti 2015.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/