Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Andra kvartalet och halvårsrapport 2015

07:30 / 18 August 2015 Tethys Oil Press release

·Försäljning andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 265 jämfört med MSEK 163 för det första kvartalet 2015, en ökning med 63 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på en rörelse om 100 000 fat från underuttagsposition till överuttagsposition  

·Resultat efter skatt för det andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 53 och har ökat med 37 procent jämfört med MSEK 39 under första kvartalet 2015. Andra kvartalets resultat har påverkats negativt av prospekteringskostnader om MSEK 8

·Vinst per aktie före och efter utspädning under andra kvartalet 2015 uppgick till SEK 1,52 jämfört med SEK 1,11 under det första kvartalet 2015

·Genomsnittlig daglig produktion under andra kvartalet ökade med 8 procent jämfört med första kvartalet 2015. Total produktion uppgick till 858 453 fat motsvarande 9 434 fat per dag

·Utdelning och inlösen om SEK 3,00 per aktie motsvarande MSEK 106 överfördes till aktieägare under andra kvartalet. Kassa och bank per 30 juni 2015 uppgick till MSEK 323

MSEK (om inte annat anges)

Andra kvartalet 2015

Första kvartalet 2015

% Q2 2015 mot Q1 2015

Andra kvartalet 2014

Produktion före statens andel, fat

858 453

784 207

9%

658 123

Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl)

9 434

8 713

8%

7 232

Försäljning efter statens andel, fat

545 019

308 892

76%

350 059

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

57,77

63,80

-9%

105,89

Försäljning olja och gas

265

163

63%

245

EBITDA

153

76

101%

192

Rörelseresultat

75

13

477%

134

Periodens resultat

53

39

37%

107

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

1,52

1,11

37%

3,02

Kassa och bank

323

400

-19%

33

Investeringar i olja och gas

50

131

-62%

69

 

% Q2 2015 mot Q1 2015

 

MSEK (om inte annat anges)

Halvår 2015

Halvår  2014

% 6m 2015 mot 6m 2014

9%

 

Produktion före statens andel, fat

1 642 659

1 266 705

30%

8%

 

Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl)

9 075

6 998

30%

76%

 

Försäljning efter statens andel, fat

853 911

630 841

35%

-9%

 

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

59,95

106,19

-44%

63%

 

Försäljning olja och gas

428

440

-3%

101%

 

EBITDA

229

322

-29%

477%

 

Rörelseresultat

88

216

-59%

37%

 

Periodens resultat

93

165

-44%

37%

 

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

2,63

4,64

-44%

-19%

 

Kassa och bank

323

33

879%

-62%

 

Investeringar i olja och gas

181

114

59%

 

Vänner och investerare,

Det är prövande tider för oljeinvesterare. De lägre oljepriserna påverka alla, shejker likväl som skifferfrackande amerikaner, för att inte nämna oss själva – vi aktieägare i Tethys Oil. Oljepriser har alltid varit cykliska. Och med tiden kommer oljepriserna behöva stabiliseras och stärkas. Men medan vi sett värderingen på oljebolag falla i linje med oljepriserna, skall vi komma ihåg att Tethys Oils verksamhet fortsatt att utvecklas positivt och att bolagets finanser är starka:

Oljeproduktionen fortsätter att öka. Produktionen under det andra kvartalet var den högsta i bolagets historia och ökade med 8 procent jämfört med närmast föregående kvartal och med 30 procent jämfört med föregående år till 9 434 fat olja per dag.

Tethys Oil har fortsatt god lönsamhet. Vårt genomsnittliga försäljningspris under andra kvartalet uppgick till 57 dollar per fat, och resulterade i en stark försäljning om MSEK 265, hälsosamt EBITDA om MSEK 153 och en vinst per aktie om SEK 1,52 under kvartalet.

Tethys Oil har en stark balansräkning. Med gott om pengar och orörda kreditlinor, fortsätter Tethys Oils balansräkning att vara en av de starkaste bland jämförbara bolag. Också efter investeringar och kapitalöverföring till aktieägarna om MSEK 106 (motsvarande SEK 3,00 per aktie) under andra kvartalet, har Tethys Oil en kassa om över MSEK 300 per 30 juni 2015.

Tethys Oil fortsätter att växa organiskt. Våra investeringar i Block 3 och 4 har under åren resulterat i växande produktion och ökade reserver. Efter att ha bedrivit omfattande prospektering endast över en del av detta väldiga område har vi tre oljefält som producerar från flera olika bergartslager. Efterhand som större och större områden kartläggs med 3D-seismik ökar vår förståelse för potentialen hos Block 3 och 4. Möjligheten för tillväxt på Blocken fortsätter att vara hög.

Tethys Oil har en stark ställning för förvärv. Oljeprisfallet är mer plågsamt för många andra oljebolag än det är för oss – ett tillfälle vi ämnar försöka utnyttja. Under större delen av de första sex månaderna 2015, såg vi hur oljepriserna återhämtade sig från lägstanivån i januari. Att oljepriserna stärktes hade högst sannolikt en negativ effekt på möjliga säljares vilja att sälja. Det skarpa fall vi sett sedan juni ned till lägstanivåerna från januari bör ta bort något av motståndet att sälja. Vi söker aktivt efter förvärvsobjekt och är fortsatt försiktigt positiva över våra möjligheter. Och kom ihåg – ur detta perspektiv hjälper faktiskt ytterligare lägre oljepriser (ett tag).

Tethys Oil betalar utdelning. Tethys gjorde under andra kvartalet 2015 en kontantöverföring till bolagets aktieägare, och blev därmed en unik företeelse bland oljebolag på Stockholmsbörsen. Och vi ämnar fortsätta föra över pengar till våra aktieägare, även på dagens oljeprisnivåer. Våra ambitioner rörande framtida överföring till aktieägare klargjordes i målsättningen för vår kapitalstruktur, vilken offentliggjordes tidigare idag i ett separat pressmeddelande.

Så fortsätt följa oss – vi tror att vi är ett av de mest spännande oljerelaterade investeringsobjekten på marknaden. Vi erbjuder exponering mot oljepriset - och i avvaktan på att det stärks erbjuder vi också tillväxt, förvärvsmöjligheter och en avkastning.

 

Stockholm i augusti 2015

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör                                

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion om överstigande 9 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/