Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

08:20 / 15 May 2015 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades onsdagen den 13 maj 2015 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade att en total värdeöverföring till aktieägarna om SEK 3.00 per aktie för räkenskapsåret 2014, motsvarande totalt MSEK 106 givet bolagets nuvarande innehav av egna aktier. Värdeöverföringen sker dels genom en kontantutdelning om SEK 1 per aktie och dels genom ett av stämman beslutat inlösenprogram där varje befintlig aktie delas upp till en ny ordinarie aktie och en inlösenaktie, varefter inlösenaktierna automatiskt inlöses för SEK 2 per inlösenaktie. Av tekniska skäl beslöts även om en fondemission för att återställa bolagets aktiekapital efter inlösenförfarandet. De disponibla vinstmedlen efter utdelningen balanseras i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Magnus Nordin, Katherine Stövring och Per Brilioth. Till nya styrelseledamöter valdes Dennis Harlin och Geoffrey Turbott. Till ny styrelseordförande valdes Dennis Harlin.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 230 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 540 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för ordföranden för revisionskommittén); och (iv) årligt arvode om 65 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ska ej överstiga 310 000 kronor.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2016. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 356 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 23 maj 2018 till och med den 5 oktober 2018. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 28 april 2015 till och med den 12 maj 2015. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 59 350 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil AB. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2016 besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget, vilket skulle motsvara utgivande av 3 554 375 aktier beräknat efter nuvarande antal aktier utgivna av bolaget. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktör Magnus Nordin presenterade bolagets utveckling och konstaterade att Tethys Oil står starkare än någonsin tidigare. ”Vi är starka nog att genom utdelning och aktieinlösen återföra till aktieägare totalt MSEK 106, motsvarande SEK 3,00 per aktie. Vi är starka nog att söka nya projekt, både i Oman och annorstädes. Och vi är starka nog att fortsätta investera i Block 3 och 4 för att möjliggöra fortsatt tillväxt på Blocken.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/