Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Styrelsen i Tethys Oil föreslår utdelning och aktieinlösen om totalt SEK 3,00 per aktie

08:16 / 14 April 2015 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att föreslå årsstämman 2015 en total värdeöverföring till aktieägare om SEK 3,00 per aktie, motsvarande MSEK 106, att betalas ut för verksamhetsåret 2014. Värdeöverföringen föreslås ske genom dels genom en utdelning om SEK 1,00 per aktie och dels genom ett inlösenförfarande om SEK 2,00 per aktie.

Tethys Oil har genererat betydande kassaflöden under de senaste åren och koncernens finansiella ställning är stark. Styrelsen anser därför att det finns utrymme att skifta ut kapital till aktieägarna.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att fatta beslut om dels en kontantutdelning om SEK 1,00 per aktie samt dels ett inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 2,00 per aktie. Det motsvarar en total värdeöverföring till aktieägare om SEK 3,00 per aktie vilket innebär totalt SEK 105 575 070.

Inlösenförfarandet och utdelningen förutsätter godkännande vid årsstämman i Tethys Oil, vilken kommer att hållas den 13 maj 2015. Ytterligare information kring styrelsens förslag lämnas i kallelse och handlingar till årsstämma.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/