Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Försäljningsuppdatering första kvartalet 2015

08:24 / 21 April 2015 Tethys Oil Press release

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2015 till MSEK 163. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 63,8 per fat och sammanlagt 308 892 fat såldes. Per 31 mars 2015 uppgick underuttaget i försäljningen till 80 924 fat (överuttag om 12 828 fat per 31 december 2014). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Tethys Oils andel Block 3&4

Försäljning olja och gas

(MSEK)

Genomsnittligt försäljningspris

(USD/fat)

Försäljning (fat)*

Produktion

(fat)**

Över-/underuttag

(fat)***

Q1 2015

163

63,8

308 892

774 315

-80 924

Q4 2014

310

97,1

434 035

757 730

12 828

Q3 2014

296

107,6

399 352

762 375

-27 188

Q2 2014

245

105,9

350 059

647 569

-30 105

Q1 2014

195

106,6

280 782

597 979

-43 428

Helår 2014

1 046

103,9

1 464 228

2 765 654

12 828

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Tremånadersrapport för 2015 (januari - mars 2015) publiceras den 5 maj 2015.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/