Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

08:20 / 14 April 2015 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015, kl. 15.00 i Spegelsalen, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 7 maj 2015 per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-505 947 99, per telefon 08 505 947 00 eller per e-mail agm@tethysoil.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Tethys Oil AB:s hemsida, www.tethysoil.com.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016.
 17. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 18. Beslut om bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier.
 19. Beslut om bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier.
 20. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission.
 21. Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission
 22. Övriga frågor.
 23. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Beslut om val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter samt revisor, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter och revisor (punkt 2, 12, 13 och 14).

Tethys Oil AB:s valberedning inför 2015 års årsstämma, bestående av Jan Risberg (ordförande), Mikael Petersson, Göran Källebo och Staffan Knafve, föreslår följande:

 • Val av advokat Carl Westerberg till ordförande vid årsstämman.
 • Val av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Per Brilioth, Magnus Nordin och Katherine Stövring samt nyval av Dennis Harlin och Geoffrey Turbott som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Staffan Knafve och Jan Risberg har avböjt omval.

Dennis Harlin är född 1941 och har följande bakgrund: Överste 1.graden, Militärhögskolans högre tekniska kurs. Dennis Harlin var vice president SAAB/Gripen International 1996-2009 och har dessförinnan också tjänstgjort som försvarsattaché i Bern och Rom samt vid Utrikesdepartementet. Dennis Harlin har även varit valberedningens ordförande i Tethys Oil under åren 2013 och 2014. Dennis Harlin är oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som gentemot bolagets större aktieägare. Geoffrey Turbott är född 1963 och har följande bakgrund: Medlem i förbundet för auktoriserade revisorer i Nya Zeeland, han har även arbetat med publika bolag där familjen Lundin varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice President Finance och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013. Geoffrey Turbott är oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som gentemot bolagets större aktieägare.

 • Val av Dennis Harlin till styrelseordförande.
 • Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 230 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 540 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 35 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för ordföranden för revisionskommittén); och (iv) årligt arvode om 65 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ska ej överstiga 310 000 kronor. Det skall noteras att Staffan Knafve och Jan Risberg inte deltog i beslutet om förslag till arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2016.
 • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar drygt 25 procent av aktierna i bolaget.

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen[1] föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 om en (1) krona per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 18 maj 2015. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 21 maj 2015.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Tethys Oils målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå koncernens mål samt att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett sätt som höjer aktieägarvärdet. Koncernen tillämpar således en ersättningspolicy som säkerställer att det finns en tydlig koppling till affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och som syftar till att den verkställande ledningen erhåller skälig ersättning för dess bidrag till koncernens resultat.

Ersättningen till den verkställande ledningen i koncernen (i vilken inkluderas verkställande direktören, finansdirektören och executive vice president corporate development) innehåller fem huvudkomponenter: a) grundlön; b) pensionsförmåner; c) rörlig lön inklusive rätt att delta i aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram; d) övriga förmåner samt e) avgångsvederlag. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Mer detaljer återfinns i styrelsens fullständiga förslag.

 

Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2016 (punkt 16)

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2015 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2016, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag

 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämma fattar beslut om emission av teckningsoptioner samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt nedan.

Styrelsen föreslår att bolaget ska emittera högst 356 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets helägda dotterbolag Tethys Oil Spain AB, org.nr 556658-1442 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till anställda i koncernen.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast den 22 maj 2015.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma anställda i koncernen. Följande tre kategorier ska vara berättigade att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget (det högsta antal teckningsoptioner som varje kategori kan förvärva anges inom parantes efter respektive kategori): koncernchefen (78 000), ledande befattningshavare (78 000), och övriga anställda (200 000). Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska göras senast den 29 maj 2015.

Förvärvsberättigad ska äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning är inte garanterad och förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Rätten att delta i optionsprogrammet förutsätter vidare att befattningshavaren inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin tjänst i koncernen. Styrelsen ska slutligt besluta om och verkställa tilldelning inom nu angivna ramar. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas ska kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget och, enligt styrelsens beslut, överlåtas till eventuella personer som i framtiden rekryteras som ledande befattningshavare eller övriga nyckelpersoner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagarna och koncernen ska stå för deltagarnas eventuella inkomstskatt till den del denna är hänförlig till programmet. Kompensation för deltagarnas eventuella inkomstskatt motsvarar den inkomstskatt de har att erlägga på en inkomst motsvarande de erhållna teckningsoptionernas beräknade marknadsvärde med tillägg för den inkomstskatt de har att erlägga för förmånen att erhålla sådan skattekompensation.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 23 maj 2018 till och med den 5 oktober 2018. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande cirka 122,50 procent av den för aktien i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 28 april 2015 till och med den 12 maj 2015. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 59 350 kronor.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal på en global marknad för oljebolag genom att erbjuda dessa personer att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelse av teckningsoptioner. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och anslutning till Euroclear Sweden AB av teckningsoptionerna.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil AB (publ) i enlighet med följande:

 1. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2016.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
 4. Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm intill det antal aktier som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse av aktier i bolaget ska ske till ett bedömt marknadsvärde och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2016 besluta om överlåtelse av högst så många egna aktier som Tethys Oil AB (publ) vid var tid innehar genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet om överlåtelse genom försäljning på Nasdaq Stockholm får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2016.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission (punkt 20) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2016 besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget, vilket skulle motsvara utgivande av 3 554 375 aktier beräknat efter nuvarande antal aktier utgivna av bolaget. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

Styrelsens förslag till beslut om (a) uppdelning av aktier, (b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 21)

 

Styrelsens[2] förslag enligt punkterna (A) – (C) nedan ska antas såsom ett beslut.

 

(A) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier (så kallad aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp i två aktier (1:2), varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B) nedan. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara den 27 maj 2015. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier ändras från 35 543 750 stycken till 71 087 500 stycken och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,1667 kronor till cirka 0,0834 kronor.

Med anledning av den föreslagna uppdelningen av aktier föreslår styrelsen följande ändring i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000 och högst 280.000.000.

 

(B) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 2 962 812,67 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av 35 543 750 aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 12 juni 2015. Bolaget avser även att verka för att arrangera sedvanlig handel med inlösenaktier.

Ändamålet med minskning av aktiekapitalet är återbetalning till bolagets aktieägare.

För varje indragen aktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 2,00 kronor. Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (A) ovan med cirka 1,9166 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde ska tas i anspråk från bolagets fria egna kapital.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter att besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (C) nedan har registrerats av Bolagsverket.

Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 962 812,67 kronor fördelat på 35 543 750 aktier.

Med anledning av den föreslagna minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier föreslår styrelsen följande ändring i bolagsordningen:

Lydelse efter beslut under punkten (A) ovan

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 70.000.000 och högst 280.000.000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärandes att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

(C) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 2 962 812,67 kronor genom överföring av 2 962 812,67 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 5 925 625,34 kronor och varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,0834 kronor till cirka 0,1667 kronor.

 

Handlingar till årsstämman

Tethys Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Tethys Oils huvudkontor och webbplats enligt ovan angivna adresser senast från och med den 22 april 2015. Övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär (se ovan) och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §, 19 kap 22 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorsyttranden enligt 8 kap. 54 §, 20 kap. 8 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, kommer senast från och med den 22 april 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.tethysoil.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

 

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17 i förslaget till dagordning krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vidare krävs att bolagsstämma i Dotterbolaget även godkänner beslutet om överlåtelse av teckningsoptioner. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18-21 i förslaget till dagordning krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Aktier och röster

Tethys Oil AB har på dagen för denna kallelse totalt 35 543 750 aktier med en röst vardera. Tethys Oil AB innehar vidare på dagen för denna kallelse 352 060 egna aktier.

 

Stockholm i april 2015

 

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2015 kl 08.20 (CET).

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

[1] Staffan Knafve och Jan Risberg deltog inte i beslutet.

[2] Staffan Knafve och Jan Risberg deltog inte i beslutet.

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/