Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2014

07:30 / 10 February 2015 Tethys Oil Press release

 • Tethys Oils reserver uppgår per 31 december 2014 till:
  • 1P-reserver 11 794 tusen fat (10 800)
  • 2P-reserver 17 779 tusen fat (15 201)
  • 3P-reserver 25 080 tusen fat (19 968)
 • Ökningen i 2P-reserver motsvarar en intern reserversättningsgrad om 193 procent
 • Intäkter fjärde kvartalet 2014 uppgick till MSEK 310 jämfört med MSEK 296 för det tredje kvartalet 2014, en ökning med 5 procent. Försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på förändringen från underuttagsposition till överuttagsposition
 • Nettokassa om MSEK 347 per 31 december 2014 jämfört med MSEK 161 per 30 september 2014. Valutakurseffekten på likvida medel uppgick under fjärde kvartalet 2014 till MSEK 40, vilket har påverkat resultatet positivt
 • Produktionen under fjärde kvartalet var i linje med tredje kvartalet 2014. Total produktion uppgick till 768 226 fat motsvarande 8 350 fat per dag
 • Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2014 uppgick till MSEK 18 och har påverkats negativt av en nedskrivning om MSEK 127 avseende den producerande tillgången Gargzdai i Litauen. Resultatet är en minskning med 89 procent jämfört med MSEK 167 för det tredje kvartalet 2014
 • Vinst per aktie före och efter utspädning under fjärde kvartalet 2014 uppgick till SEK 0,51 jämfört med SEK 4,71 för det tredje kvartalet 2014

tethys oil introduce.se aktieanalys 

Vänner och investerare,

Låt oss stanna upp och ställa oss själva en fråga:

Vad kan vi realistiskt förvänta oss av ett år givet att vi är ett oljebolag?

Stigande produktion vore trevligt och en ökning av reserverna ännu trevligare. Rekordhöga kassaflöden för varje enskilt kvartal samt naturligtvis – väldigt grundläggande – för helåret. En stark balansräkning, en outnyttjad kreditfacilitet om upp till MUSD 100 och mer än en tredjedels miljard SEK i nettokassa vore också trevligt att ha. Allt detta levererade Tethys, och lägg därtill en rekordproduktion för nästan alla årets månader.

Bilden skulle vara perfekt, om det inte vore för dramatiken under årets sista kvartal – genomklappningen i oljepriserna. Vi har fått uppleva det största fallet i nominella oljepriser någonsin och det största procentuella fallet på över 30 år (bortsett från den finansiella anomalin under åren 2008/2009). Om vi inte får en skarp återhämtning inom kort, kommer denna nya nivå att ha en stor påverkan på vår industri. Dyra framtida projekt kommer att skrinläggas, högkostnadsproduktion (huvudsakligen okonventionella kolväten) kommer att stängas ned och svagare aktörer kommer att försöka gå samman med starkare spelare (eller kanske snarare: svagare aktörer kommer att bli ett byte för starkare spelare).

Lyckligtvis är Tethys idag en av de starkaste aktörerna bland jämförbara bolag. Vi är stolta över att rapportera ytterligare ett kvartal med rekordhög försäljning. Under fjärde kvartalet uppgick vår försäljning till MSEK 310. Vår EBITDA för kvartalet uppgick till MSEK 200, vilket är en liten minskning jämfört med tredje kvartalet 2014. Efter en nedskrivning om MSEK 127 avseende de producerande tillgångarna i Litauen, har resultatet för kvartalet fallit till MSEK 18. Den icke-kassaflödespåverkande nedskrivningen sker mot bakgrund av de väsentligt lägre oljepriserna, men om oljepriserna skulle återhämta sig kan dessa tillgångar komma att börja generera värde för oss igen.

Vi avslutar året med ytterligare en stark reservrapport. Under 2014 nådde vi en intern reserversättningsgrad om 193 procent, och våra 2P-reserver uppgår nu till 17,8 miljoner fat olja. Vår oljeproduktion var fortsatt stabil under det fjärde kvartalet, och vi avslutar året med en ny rekordproduktion om 8 438 fat olja per dag i december. Låt mig också tillägga att vårt projekt är robust även på oljepriser om USD 50 per fat. Vi skulle med nuvarande produktionsvolymer, och allt annat lika, generera ett årligt operativt kassaflöde om MUSD 40-50 även vid ett oljepris om 50 USD per fat.

Outlook

Låt oss blicka in i framtiden och Tethys 2015. Till följd av oljeprisutvecklingen, genomför vi just nu en översyn av våra investeringsplaner för året. Vi vet vår målsättning, och beräknar att en större del av årets operativa kassaflöde kommer att återinvesteras i Block 3 och 4 onshore Oman. Detta ger oss all anledning att förvänta oss att våra reserver och vår produktion kommer att fortsätta öka också under 2015.

Lower Buah-området på Block 4, som stod för den största tillväxten under 2014, kommer fortsatt att vara i fokus under 2015. Den starka tillväxten i reserver och produktion under förra årets första sex månader resulterade i en uppgradering och revision av den geologiska modellen för Lower Buah-området, och fokus under andra halvåret låg på tolkning av data. En djupare förståelse nåddes, vilken kommer leda till att vissa åtgärder implementeras under 2015. Bland annat förväntas vatteninjicering kunna ha en stor påverkan på produktionen från Lower Buah, och ett injiceringsprogram inleddes i början på 2015.

Allt eftersom seismiktolkningarna fortsätter, kartlägger vi nya möjliga oljeförande strukturer i Lower Buah-området, och den geologiska förståelsen för området ökar. Vi räknar med att åtminstone en rigg kommer avsättas för att på heltid borra i detta område på Block 4. Seismiska undersökningar på andra platser på blocken kommer att fortsätta och vi väntar oss också borrningar i och omkring det producerande Farha-området och i några av de områden där seismiska studier nyligen har avslutats.

Som beskrivits ovan är vår balansräkning extremt stark, vilket ger oss ett antal angenäma valmöjligheter. Fallet i oljepriset har gett och kommer att fortsätta ge ett antal intressanta möjligheter, och vi söker och utvärderar aktivt potentiella nya projekt.

Vi utvärderar också noga finansiella behov för kommande investeringar i befintlig tillgångsportfölj. Vi kan mycket väl ha sett slutet på oljeprisfallet, men tillsvidare tror vi att en viss reserv av likvida medel bör hållas som försäkring ifall oljepriserna fortsätter falla. Och sist men inte minst är vi medvetna om att vi för närvarande har överskottslikviditet, vilket påkallar en översyn av möjligheterna till olika former av utdelning till våra aktieägare. Vi inledde ett aktieåterköpsprogram under 2014, men även andra former utvärderas. Hur dessa val i slutänden faller ut beror till stor del på hur oljepriset utvecklas, då detta är den allra viktigaste parametern vid utvärdering av våra investeringsbehov och möjligheter.

Så fortsätt följa oss – dramatiken är tillbaka i oljeindustrin, och vi avser anta utmaningen.

 

Stockholm i februari 2015

Magnus Nordin                                                               

Verkställande direktör                                 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/