Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Försäljningsuppdatering tredje kvartalet 2015

14:29 / 22 October 2015 Tethys Oil Press release

Tethys Oils försäljning uppgick under det tredje kvartalet 2015 till MSEK 307. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 61,8 per fat och sammanlagt 584 399 fat såldes. Per 30 september 2015 uppgick överuttaget i försäljningen till 129 439 fat (överuttag om 22 647 fat per 30 juni 2015). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Tethys Oils andel Block 3&4

Försäljning olja och gas

(MSEK)

Genomsnittligt försäljningspris

(USD/fat)

Försäljning (fat)*

Produktion

(fat)**

Över-/underuttag

(fat)***

Q3 2015

307

61,8

584 399

918 474

129 439

Q2 2015

265

57,8

545 019

848 939

22 647

Q1 2015

163

63,8

308 892

774 315

-80 924

Q4 2014

310

97,1

434 035

757 730

12 828

Q3 2014

296

107,6

399 352

762 375

-27 188

Helår 2014

1 046

103,9

1 464 228

2 765 654

12 828

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

 

Niomånadersrapport för 2015 (januari – september 2015) publiceras den 3 november 2015.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/