Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Andra kvartalet och halvårsrapport 2014

07:52 / 19 August 2014 Tethys Oil Press release

 • Ny reviderad reservrapport som endast berör Lower Buah-reservoaren på Block 4, Oman, per 30 juni 2014:
  • 1P-reserver 2,3 miljoner fat (1,2 miljoner fat 31 dec 2013)
  • 2P-reserver 5,0 miljoner fat (2,2 miljoner fat 31 dec 2013)
  • 3P-reserver 7,4 miljoner fat (3,7 miljoner fat 31 dec 2013)
 • Intäkter andra kvartalet 2014 uppgick till MSEK 245 jämfört med MSEK 195 för det första kvartalet 2014, en ökning med 26 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror på den fortsatta produktionsökningen under kvartalen och förändringar i underuttagsposition
 • Resultat efter skatt för det andra kvartalet 2014 uppgick till MSEK 107, vilket är en ökning med 86 procent jämfört med MSEK 58 för det första kvartalet 2014. Stark försäljningstillväxt och lägre operativa kostnader per fat förklarar huvudsakligen ökningen av resultat och nettomarginal
 • Vinst per aktie före och efter utspädning under andra kvartalet 2014 uppgick till SEK 3,02 jämfört med SEK 1,62 för det första kvartalet 2014
 • Nytt produktionsrekord varje enskild månad från Oman under första sex månaderna 2014
 • Nytt produktionsrekord i juli 2014 om 8 239 fat olja per dag från Oman
 • Produktionen under andra kvartalet har ökat med 8 procent jämfört med första kvartalet 2014. Total produktion uppgick till 658 123 fat motsvarande 7 232 fat per dag. Ökningen beror huvudsakligen på fortsatt framgångsrik utvärdering av Lower Buah (inklusive B4EW4) och fortsatt implementering av vatteninjiceringsprogrammet i Farha South-området
 • Förtidsinlösen av företagsobligationslån om MSEK 400 genomfört efter att reservbaserad kreditfacilitet om MUSD 100 anskaffats
 • Efter rapportperioden ökade Tethys Oil de indirekta intresseandelarna på Rietavas licensen onshore Litauen

MSEK (om inte annat anges)

Andra kvartalet 2014

Första kvartalet 2014

Andra kvartalet 2013

% Q2 2014 mot Q1 2014

Produktion före statens andel, fat

658 123

608 582

399 839

8%

Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl)

7 232

6 762

4 394

7%

Försäljning efter statens andel, fat

350 059

280 782

156 816

25%

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

105,89

106,56

107,26

-1%

Försäljning olja och gas

245

195

110

26%

Rörelseresultat

134

83

49

61%

EBITDA

192

130

83

48%

Periodens resultat

107

58

39

86%

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

3,02

1,62

1,10

86%

Nettoskuld

-3

60

182

-105%

Investeringar

69

45

114

53%

 

MSEK (om inte annat anges)

Första halvåret 2014

Första halvåret 2013

% H1 2014 mot H1 2013

Produktion före statens andel, fat

1 266 705

768 321

65%

Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl)

6 998

4 245

65%

Försäljning efter statens andel, fat

630 841

366 354

72%

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

106,19

107,68

-1%

Försäljning olja och gas

440

256

72%

Rörelseresultat

216

173

25%

EBITDA

322

235

37%

Periodens resultat

165

144

15%

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

4,64

4,04

15%

Nettoskuld

-3

182

-102%

Investeringar

114

149

-23%

 

Vänner och investerare,

Det var en gång, för inte alls länge sedan, som Tethys var ett litet händelsedrivet bolag i finansmarknadens utkant. Ett prospekteringsbolag med mycket optimism och förhoppningar, men med klen resultaträkning och svag balansräkning. Idag, när vi publicerar denna rapport full med rekordsiffror, känns den tiden avlägsen. Borta är nollan i intäktsraden och diskussioner om framtida kapitalbehov. Intäkterna om MSEK 245 under kvartalet var rekordhöga. Kvartalets EBITDA uppgick till sunda MSEK 192 och resultatet till MSEK 107 (faktiskt också rekordsiffror). I korthet - vi är ett oljebolag med väsentliga tillgångar och starka finanser. Framtida prospekterings- och utvärderingsarbeten kan finansieras av verksamhetens kassaflöde eller genom banklån som säkrats mot reserver.

Analytiker kan nu göra antaganden om våra kommande rapporter och investerare kan spekulera i återköp av aktier eller till och med framtida utdelning. Det är toppen, åtminstone i vissa avseenden, att vara del av ”kvartalskapitalismen”. Men denna fantastiska förändring innebär inte att vi förlorat vår själ. Vi har nått hit, inte genom förvärv eller samgåenden, utan efter framgångsrika borrningar, och genom ett ihärdigt och systematiskt arbete med utvärdering och prospektering i enlighet med vår strategi.

Den huvudsakliga drivkraften bakom vår rekordproduktion under andra kvartalet om 7 232 fat olja per dag (överträffad i juli av den nya rekordproduktionen om 8 239 fat olja per dag) har varit det fortsatt framgångsrika utvärderingsarbetet av Lower Buah-reservoaren på Block 4. Vi har borrat fyra nya utvärderings-/prospekteringshål i Lower Buah-reservoaren och ett i Khufai-reservoaren på Block 4. Samtliga borrningar har varit framgångsrika och satts i produktion.

Efter denna lyckosamma borrkampanj, ombads våra reservrevisorer DeGolyer and MacNaughton, att uppdatera sin syn på Lower Buah-reserverna per 30 juni 2014. När vi analyserar reservsiffrorna är det viktigt att komma ihåg att vår utvärderingsstrategi fokuserar på produktion och kassaflöde och först därefter på reserver. Men även med denna konservativa strategi har reservökningen i Lower Buah under de första sex månaderna 2014 varit klart tillfredsställande. När vi jämför de nya Lower Buah-siffrorna med reservrapporten per årsskiftet, är våra 2P siffror i juni högre än 3P siffrorna från december och Lower Buah, som är en av våra viktigaste reservoarer, fortsätter att vara lovande. 3P siffrorna i juni uppgår till inte mindre än 7,4 miljoner fat. Men vi skall inte glömma att vi gjort ytterligare fynd också i Khufai, och att huvuddelen av vår produktion kommer från Barikreservoaren på Farha Southfältet. Prospekterings- och utvärderingsarbetet kommer att fortsätta under 2014 och vi ser fram emot en ny revision av reserverna vid årets slut.

Onshore Oman är inte vårt enda projektområde. I Litauen planeras prospekteringsborrningar att genomföras senare under året, våra tillgångar i Frankrike är stilla men inte avsomnade och nya områden och projekt kan dyka upp i framtiden. Samtidigt som vår tillväxt fortsätter, har vi ökat personalstyrkan med nya seniora kollegor. I Muskat kommer den 1 september förre generaldirektören för prospektering vid oljeministeriet, Hussain Al Lawati att ansluta. Han kommer närmast från en ledande befattning på Oman Oil Company Exploration and Production. Och i Stockholm har den tidigare investmentbankiren Jesper Alm blivit en del av vårt team.

Så fortsätt följa oss – resan fortsätter, om än på en högre nivå!

 

Stockholm i augusti 2014

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör                                

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/