Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma i Tethys Oil

08:31 / 15 May 2014 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades igår i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att disponibla vinstmedel om SEK 101 679 894, varav årets förlust om SEK 102 722 238, skulle överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

Till styrelsen omvaldes Staffan Knafve, Jan Risberg, Magnus Nordin, Katherine Stövring och Per Brilioth. Staffan Knafve valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 175 000 kronor till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 450 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 25 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för ordföranden för revisionskommittén); och (iv) årligt arvode om 50 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, skall ej överstiga 225 000 kronor.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, omvaldes som bolagets revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2015. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2015 besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2015 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil AB (publ) i enlighet med följande:

  1. Förvärv får ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholm.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2015.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
  4. Förvärv av aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

 

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget skall uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555, magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/