Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Försäljningsuppdatering första kvartalet 2014

08:30 / 16 April 2014 Tethys Oil Press release

Tethys Oils försäljning uppgick under det första kvartalet 2014 till MSEK 195. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 106,6 per fat och sammanlagt 280 782 fat såldes. Per 31 mars 2014 uppgick underuttaget i försäljningen till 43 428 fat (underuttaget om 13 261 fat per 31 december 2013). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

Tethys Oils andel Block 3&4

Försäljning olja och gas

(MSEK)

Genomsnittligt försäljningspris

(USD/fat)

Försäljning (fat)*

Produktion

(fat)**

Över- /underuttag

(fat)***

Q1 2014

195

106,6

280 782

597 979

-43 428

Q4 2013

193

108,5

271 175

488 522

-13 261

Q3 2013

142

102,1

213 397

430 764

-30 404

Q2 2013

110

107,3

156 816

387 734

-19 804

Q1 2013

146

107,6

209 538

356 049

24 123

Helår 2013

592

106,6

850 926

1 663 069

-13 261

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Tremånadersrapport för 2014 (januari - mars 2014) publiceras den 6 maj 2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/