Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Fjärde kvartalet och tolvmånadersrapport 2013

07:19 / 11 February 2014 Tethys Oil Press release

FJÄRDE KVARTALET 2013

 • 21 procents ökning av produktionen från Oman och Litauen jämfört med fjärde kvartalet 2012. Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 499 028 fat olja, motsvarande 5 424 fat olja per dag
 • I reviderad reservrapport per 31 december 2013 uppgår Tethys Oils reserver till: a) 1P-reserver 10,8 miljoner fat (5,3) b) 2P-reserver 15,2 miljoner fat (14,3)  c) 3P-reserver 20,0 miljoner fat (18,7)
 • Den andra utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen flödar över 2 000 fat olja per dag
 • Rekordflöden från tredje utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen - flödar över 3 000 fat per dag
 • Rekordintäkter om MSEK 193 (170)
 • EBITDA om MSEK 148 (177). Jämförande kvartal innehåller ej verksamhetsrelaterade engångseffekter
 • Resultat efter skatt MSEK 45 (145). Resultatet har vidare påverkats negativt av prospekteringskostnader om MSEK 56 (5) huvudsakligen avseende Block 15 onshore Oman
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 1,26(4,07)

 

TOLV MÅNADER 2013

 • 22 procents ökning av produktionen från Oman och Litauen jämfört med 2012. Produktionen från Oman och Litauen uppgick till  1 709 706 fat olja
 • Intäkter MSEK 592 (584)
 • Resultat efter skatt MSEK 240 (314)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 6,76 (9,11)

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Nytt oljefynd onshore Oman. Prospekteringsborrningen B4EW6 påträffar olja, testning pågår
 • Den fjärde utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen pågår
 • Investeringsbudgeten (Capex) för Block 3&4 uppgår under 2014 till MUSD 60 (omkring MSEK 400)
 • Tethys Oils andel av produktionen från Oman uppgick under januari 2014 till 198 954 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 6 418 fat olja

 

(För tabell, vänligen se bifogad fil)

 

Vänner och investerare,

2013 var ytterligare ett framgångsrikt år för Tethys Oil. Vi ökade vår produktion från Block 3 och 4 onshore Oman med 24 procent till 1,7 miljoner fat olja, motsvarande 4 556 fat olja per dag (1,3 miljoner fat respektive 3 677 fat per dag under 2012). Trenden fortsatte under 2013 med en väsentlig ökning i december som tog dagsproduktionen över 6 000 fat. Jämfört med december 2012 har produktionen från Block 3 och 4 ökat med 40 procent från 4 420 till 6 203 fat per dag.

Finansiellt ökade intäkterna under 2013 till MSEK 592 (MSEK 584), medan EBITDA föll tillbaka något till MSEK 479 (MSEK 509), huvudsakligen till följd av fördröjningseffekter men också beroende på något högre opex relaterade till renoveringsarbeten (work overs) på Farha Southfältet. Årets resultat uppgick till MSEK 240 (MSEK 314). Med resultaten från det fjärde kvartalet 2013 avslutas året med rekordproduktion och rekordförsäljning samt en god EBITDA-marginal om 77 procent av intäkterna. EBITDA-marginalen ser svagare ut jämfört med fjärde kvartalet 2012, då den uppgick till över 100 procent av intäkterna till följd av vissa ej verksamhetsrelaterad engångsposter. Det genomsnittliga oljepriset var fortsatt högt och uppgick till USD 107 per fat under 2013 (USD 110 per fat).

Produktionsökningen är huvudsakligen ett resultat av det farmgångsrika prospekterings- och utvärderingsarbetet på B4EW4-fyndet på Block 4. Det producerande Lower Buah-lagret har hittills överträffat våra förväntningar och håller i snabbt takt på att bli vår bäst producerande reservoar. Vatteninjiceringsprogrammet på Farha South och ytterligare produktionshål både i Bariklagret på Farha South samt i Khufailagret på Saiwan Eastfältet har också bidragit till produktionsökningen. Allt som allt borrades 35 borrhål under 2013. Och 2014 har börjat bra. Idag har vi glädjen att kunna meddela att prospekteringsborrningen B4EW6-1 har påträffat olja och arbetet med att testa Lower Buahformationen pågår. Denna struktur uppvisar liknande geologiska egenskaper som B4EW4, och vi har förhoppningar om liknande testresultat.

Reservrapporten för Block 3 och 4 per 31 december 2013 ger oss en mycket starkt grund att stå på. Våra 1P-reserver från de producerande Barik-, Khufai- och Lower Buahreservoarerna uppgår till 10 miljoner fat olja (mmbo), 2P-reserver till 15 mmbo och 3P-reserver till 20 mmbo. Reserversättningsgraden för 2P-reserverna uppgår till goda 153 procent.

1P-reserverna har mer än dubblerats, huvudsakligen till följd av den framgångsrika vatteninjiceringen i Barikreservoaren på Farha Southfältet. 2P-reserverna ökade med 21 procent. Denna siffra är lägre än vad vi hade förväntat, men kan förklaras med att utvärderingsprogrammet på B4EW4-strukturen fortfarande pågår. Per 31 december har denna struktur åsatts 2P-reserver om 2,3 mmbo och 3P-reserver om 3,9 mmbo. Vi har dock all anledning att tro att 2P-reserverna kommer att närma sig 3P-siffrorna i takt med att utvärderingsborrningarna fortsätter. Redan den pågående utvärderingsborrningen B4EW4-7 har goda förutsättningar att bli ett väsentligt steg i den riktningen.

Hittills har vi endast prospekterat omkring 10 procent av blockens totala yta. All produktion och samtliga reserver återfinns i detta begränsade område. En stor del av prospekteringsprogrammet 2013 var inriktat på seismiska studier. Vi samlade in 1 671 kvadratkilometer 3D-seismisk data och 850 kvadratkilometer 2D-seismisk data. Studierna har resulterat i att ett stort antal potentiellt oljeförande strukturer har kartlagts, och om vi genom borrning kan bekräfta att dessa strukturer kan bli kommersiella oljefält, har vi möjlighet att mångdubbla Tethys reserver under de kommande åren.

Men låt mig säga några ord om våra övriga projekt innan vi fortsätter igen med Block 3 och 4. I Litauen fortsätter produktionen på Gargzdailicensen och prospekterings-/utvärderingsborrningarna på Rietavaslicensen. Båda licenserna har spännande potential, men vi förväntar oss inga avgörande resultat i närtid. På Raiseniniailicensen, vår östligaste i Litauen, kan händelserna ske snabbare. En 3D-seismikstudie färdigställdes i december 2013 och för närvarande pågår tolkning. Preliminära resultat tyder på förekomsten av potentiellt oljeförande revstrukturer och möjligen oljeförande sprickbildningar i den omgivande kalkstenen. Tolkningen fortsätter, och vi räknar med att kunna ge mer information i början på andra kvartalet 2014.

Och medan vi nu är i Östersjöregionen, låt oss göra ett - sista - besök på Gotland. Det är inte utan vemod vi har beslutat att inte förnya våra svenska licenser. I ljuset av vår framgång i Oman, och mot bakgrund av den stora potentialen i våra andra områden, har Gotland helt enkelt blivit för litet för att kunna motivera fortsatt arbete.

Det samma gäller tyvärr också ett annat av våra tidiga projekt, Jebel Aswad-fyndet på Block 15. Det långvariga produktionstestet som genomförts under andra halvan av 2013 har inte gett de resultat vi hoppats på. Vi måste därför konstatera att Jebel Aswad-fyndet är för litet för att motivera ytterligare investeringar och vi bedömer att inget mer arbete kommer att utföras inom detta område av Block 15. Vi kommer dock fortsätta utvärdera övriga möjligheter på licensen.

Så, för att återgå till Block 3 och 4, och blicka framåt. I budgeten för 2014 uppgår Tethys del av investeringsbudgeten (capex) till MUSD 60 (motsvarande nästan MSEK 400). Omkring 60 procent kommer att investeras i fortsatt utbyggnad, inklusive den sista fasen i vatteninjiceringsprogrammet på Farha South och ytterligare produktionsborrningar i samtliga tre produktionsområden. Område 4 (B4EW4) på Block 4 planeras att bindas samman med produktionsanläggningen på Saiwan East, och anläggningar kommer kontinuerligt att uppgraderas för att kunna hantera större produktionsvolymer.

Prospekterings- och utvärderingsarbetet kommer att fortsätta under 2014. Seismik var en viktig del av 2013 års prospekteringsprogram. Under 2014 kommer prospekteringsborrningar hamna mer i fokus. Den seismiska informationen som samlades in förra året kommer att bli mycket viktig för att vägleda borrningarna. Grovt sett kan 2014 års prospektering delas in i flera separata projekt.

Prospekteringen längs Farhatrenden kommer att fortsätta. Borrningar planeras i ej tidigare borrade förkastningsblock i närheten till det producerande Farha South fältet. Borrningar planeras också i den förlängning av Farha South som kartlades med 3D-seismik förra året. Om borrningarna i South Farha South (som detta nya område preliminärt kallas) är framgångsrika, så kommer det ge starka indikationer på att Farhatrenden fortsätter söderut utanför det nu producerande området.

Borraktiviteten kommer vara hög på ”Lower Buah”-området på Block 4, med fortsatta utvärderingsborrningar på område 4 (B4EW4. Vi planerar också att under året borra i flera nyligen kartlagda strukturer med liknande geologiska egenskaper.

De kanske mest intressanta borrningarna kommer att bli de som planeras i Masira Graben-området i den östra delen av Block 4. Detta område är tidigare oborrat, men den 2D-seismik som samlades in under förra året indikerar att det kan finnas åtskilliga potentiella geologiska strukturer i ett flertal möjliga reservoarbergarter. Eftersom det saknas data från närliggande borrningar att stämma av de seismiska tolkningarna emot, så är osäkerheten högre. Resultaten från den första prospekteringsborrningen kommer att bli mycket intressanta i syfte att fastställa prospektiviteten i detta stora område på Block 4. Vi planerar att börja borra den första prospekteringsborrningen här före sommaren 2014.

Prospekteringsborrningar planeras också att genomföras i områden där tidigare operatörer rapporterat oljeindikationer och minst en borrning skall genomföras inom det område som kartlagts med 3D-seismik i den västra delen av Block 4.

Det är alltid svårt att sätta siffror på prospektiva resurser, men vi har ställt upp ett antal interna scenarier och tror att prospekteringsprogrammet som planeras för 2014 har potential att addera ytterligare 3-20 mmbo netto till Tethys från de borrningar vi planerar att borra i nya Barik- och Lower Buah-strukturer. Prospekteringsborrningarna som planeras i Masira Graben-området och borrningar i andra möjliga reservoarer än de som är i produktion, Barik, Khufai och Lower Buah, har naturligtvis också potential. Vi tror dock att det fortfarande är för tidigt att sätta siffror på dessa.

Ett helt nytt pilotprogram skall också lanseras för att bättre förstå Lower Al Bashir-reservoaren (LAB). LAB-reservoaren har flödat olja från både Farha Southfältet och från område 4 på Block 4, med det är en komplicerad reservoar. Om programmet är framgångsrikt kan LAB bli en väsentlig tillgång.

Om avslutningsvis vill jag också säga att seismikpersonalen inte kommer att vara helt sysslolösa. Enligt arbetsprogrammet planeras ytterligare 1 000 kvadratkilometer 3D-seismik samlas in.

Men nu har vi sagt tillräckligt – rapporten talar för sig själv. Och vad gäller 2014? Tja, fortsätt följa oss. Vi har ett mycket spännande och intressant arbetsprogram, och även om vi inte vet vad som kommer att hända, så tror vi att vi har en stor möjlighet att väsentligt öka både produktion och reserver.

 

Stockholm i februari 2014

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör           

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/