Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2014

07:29 / 4 November 2014 Tethys Oil Press release

  • Produktionen under tredje kvartalet har ökat med 17 procent jämfört med andra kvartalet 2014. Total produktion uppgick till 772 722 fat motsvarande 8 399 fat per dag. Ökningen beror huvudsakligen på fortsatt framgångsrik utvärdering av Lower Buah (inklusive B4EW4) och fortsatt implementering av vatteninjiceringsprogrammet i Farha South-området
  • Intäkter tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 296 jämfört med MSEK 245 för det andra kvartalet 2014, en ökning med 21 procent. Den starka försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på produktionsökningen under kvartalet
  • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 167, vilket är en ökning med 56 procent jämfört med MSEK 107 för det andra kvartalet 2014. Stark försäljningstillväxt och avsevärt lägre finansiella kostnader till följd av övergången från nettoskuld till nettokassa mot slutet av andra kvartalet förklarar huvudsakligen ökningen av resultat
  • Vinst per aktie före och efter utspädning under tredje kvartalet 2014 uppgick till SEK 4,71 jämfört med SEK 3,02 för det andra kvartalet 2014
  • Styrelsen har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier

 

MSEK (om inte annat anges)

Tredje kvartalet 2013

Andra kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014

% Q2 2014 mot Q1 2014

Produktion före statens andel, fat

442 352

658 123

772 722

17%

Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl)

4 808

7 232

8 399

16%

Försäljning efter statens andel, fat

213 397

350 059

399 352

14%

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

102,13

105,89

107,57

2%

Försäljning olja och gas

142

245

296

21%

Rörelseresultat

60

134

173

29%

EBITDA

96

192

232

21%

Periodens resultat

52

107

167

56%

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

1,46

3,02

4,71

56%

Nettoskuld/(nettokassa)

174

(3)

(161)

5 267%

Investeringar

60

69

45

-35%

 

MSEK (om inte annat anges)

Nio månader 2014

Nio månader 2013

% 9m 2014 mot 9m 2013

Produktion före statens andel, fat

2 039 427

1 210 673

68%

Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl)

7 470

4 435

68%

Försäljning efter statens andel, fat

1 030 193

579 751

78%

Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD

106,72

105,64

1%

Försäljning olja och gas

736

399

84%

Rörelseresultat

390

233

67%

EBITDA

553

331

67%

Periodens resultat

332

196

69%

Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK

9,35

5,50

70%

Nettoskuld/(nettokassa)

(161)

174

N.m.

Investeringar

158

208

-24%

 

Vänner och investerare,

Vi är stolta över att kunna presentera ännu ett rekordkvartal för Tethys Oil. Under det tredje kvartalet 2014 producerade vi mer olja än någonsin tidigare, vilket resulterade i intäkter om MSEK 296. Vårt EBITDA för kvartalet uppgick till MSEK 232 och resultatet till MSEK 167. Från andra till tredje kvartalet ökade vår oljeproduktion med 16 procent, och vi har producerat över 8 000 fat olja per dag under samtliga månader i tredje kvartalet. Produktionen i september utgör ett nytt rekord om 8 404 fat olja per dag.

Vi fortsätter att borra, både i Lower Buah-området och längs Farha-trenden. Den länge emotsedda prospekteringsborrningen LE-1 har avslutats och borrhålet är under utvärdering. Och som komplement till borrningarna pågår en stor seismikstudie i den centrala delen av Block 4.

Så, från ett bolagsperspektiv var utvecklingen under det tredje kvartalet nästan ointressant, stabilt framåt – mer av samma och nya rekord inom försäljning och produktion. Men världen omkring oss förblev inte densamma. För första gången på flera år skedde en väsentlig förändring av oljepriset. Detta har inte påverkat oss än, men försäljningen från december 2014 kommer att ske till ett lägre oljepris. Är detta ett problem? Inte för oss. Självklart kommer våra intäkter inte att bli lika stora med ett lägre oljepris, men även med rådande priser genererar bolagets fokus på onshore konventionella kolväten omfattande kassaflöden. Våra planer för utvecklingen av Block 3 och 4 förändras inte på dessa prisnivåer.

Vår rekordstarka finansiella ställning är inte bara tillräcklig för att fortsätta våra arbetsprogram, den ger också utrymme för att påbörja ett aktieåterköpsprogram. Med nästan MSEK 200 i likvida medel i slutet av det tredje kvartalet och en outnyttjad kreditlina på MUSD 100 kan ett lägre oljepris egentligen vara mer av en möjlighet än ett problem. Jag vill inte gå så långt som att säga att vi välkomnar ett lägre oljepris, inte ens tillfälligt, men det kommer att skapa möjligheter som inte fanns då priserna var högre.

Så fortsätt följa oss – framtiden är fortsatt lovande!!

 

Stockholm i november 2014

 

Magnus Nordin                                                               

Verkställande direktör                                 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

 

(för fullständig rapport, vänligen se bifogad fil)

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/