Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Försäljningsuppdatering fjärde kvartalet och helåret 2013

12:01 / 13 January 2014 Tethys Oil Press release

Tethys Oils försäljning av olja och gas uppgick under det fjärde kvartalet 2013 till MSEK 193 och under helåret 2013 till MSEK 592. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 108,5 per fat och sammanlagt 271 175 fat såldes. Under 2013 uppgick det genomsnittliga försäljningspriset till USD 106,6 per fat och sammanlagt 850 926 fat såldes. Per 31 december 2013 uppgick underuttaget i försäljningen till 13 261 fat (överuttag om 609 fat per 31 december 2012). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.

tethys_oil_forsaljning_q4_2013

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från intressebolag.

Bokslutskommuniké för 2013 publiceras den 11 februari 2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com