Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

08:34 / 23 May 2013 Tethys Oil Press release

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls igår den 22 maj 2013 i Stockholm.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkningen och balansräkningen för bolaget respektive koncernen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

 

Beslut om disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att disponibla vinstmedel om SEK 204 402 132, varav årets förlust om SEK 82 793 469, skulle överföras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas.

 

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Till styrelsen omvaldes Vincent Hamilton, Magnus Nordin, Jan Risberg, Katherine Støvring och Staffan Knafve. Till ny styrelseledamot valdes Per Brillioth.

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett årligt arvode om 175 000 kronor till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören), ett årligt arvode om 450 000 kronor till styrelseordföranden, ett årligt arvode om 25 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för ordföranden för revisionskommittén); samt ett årligt arvode om 50 000 kronor till ordföranden för revisionskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, skall ej överstiga 225 000 kronor.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Nomineringsprocess inför årsstämman 2014

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2014.

 

Avtackning

Årsstämman tackade de avgående styrelseledamöterna Håkan Ehrenblad och John Hoey för deras bidrag och insatser för bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com