Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil publicerar årsredovisning för 2012

09:14 / 17 April 2013 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har publicerat årsredovisning för 2012. I årsredovisningen framgår bolagets strategiska och finansiella mål och Tethys utdelningspolitik. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.tethysoil.com.

Vision och strategi

Tethys Oil ska erbjuda en välbalanserad och självfinansierande portfölj av olje- och naturgastillgångar. Bolaget ska även sträva efter att driva verksamheten på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, till fördel för alla intressenter.

 

Bolagets strategi innefattar:

  • Organisk tillväxt i befintliga projekt genom en aktiv ägarroll och genom att bygga strategiska partnerskap med målsättningen att påvisa reserver inom licensområden och att leda dessa i produktion
  • Tillväxt genom att investera huvudsakligen i utvärderingsprojekt onshore med stor potential och låga inträdeskostnader

 

I bolagets befintliga tillgångar är en aktiv ägarroll med strategiska partners av central betydelse för att på bästa sätt realisera projektens potential. Tillväxt väntas komma primärt från utvärderingsprojekt där olja eller naturgas har påträffats, men där fynden tidigare bedömts oekonomiska av olika skäl.

 

Utdelningspolitik

Tethys Oils målsättning är att uppnå en hög avkastning på kapital genom investeringar i olje- och naturgasprojekt och ingen utdelning förväntas därför lämnas under de närmaste åren. Framtida utdelningspolitik kommer att bestämmas utifrån bolagets finansiella ställning och investeringsmöjligheter.

 

Finansiella mål

De huvudsakliga investeringarna för kommersiell produktion av olja i större skala i de producerande delarna av Block 3 & 4 i Oman är avklarade. Detta i kombination med ett positivt kassaflöde från verksamheten innebär att Tethys inte har något löpande finansieringsbehov för den befintliga verksamheten. En stark kassa är betydelsefull för tillväxtstrategin.

 

Långfristiga mål för kapitalstruktur:

  • Skuldsättningsgrad 30-40%
  • Nettoskuld/EBITDA upp till 2x
  • Tillgång till stark kassa för att möjliggöra tillväxt

 

Målen för kapitalstrukturen är långsiktiga och Tethys kan frångå dem under en kortare period eller under särskilda omständigheter.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555; magnus@tethysoil.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

TETY_2013_04_17_sve_c6b2d.pdf