Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2013

08:46 / 12 November 2013 Tethys Oil Press release

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

TREDJE KVARTALET 2013

 • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 442 352 fat olja, motsvarande 4 808 fat olja per dag
 • Den första utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen flödar över 1 000 fat olja per dag
 • Prospekteringsborrning B4EW5 påträffar olja och flödar över 200 fat olja per dag
 • Intäkter MSEK 142 (116)
 • Resultat efter skatt MSEK 52 (46)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 1,46 (1,35)

 

NIO MÅNADER 2013

 • Intäkter MSEK 399 (414)
 • Resultat efter skatt MSEK 196 (169)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 5,50 (4,97)

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Vincent Hamilton har avgått som styrelseordförande för Tethys Oil AB och styrelsen utsåg Staffan Knafve att efterträda honom
 • Den andra utvärderingsborrningen färdigställdes i november i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen flödar över 2 000 fat olja per dag
 • Tethys Oils uppskattningar av utvinningsbara reserver i B4EW4-strukturen uppgår till mellan 2 och 4 miljoner fat olja netto till Tethys
 • Tethys Oils andel av produktionen från Oman uppgick under oktober 2013 till 143 388  fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 625 fat olja

(För tabell, se bifogad fil)

 

Vänner och investerare,

Låt oss börja med att sammanfatta att det tredje kvartalet också har levererat goda resultat. Både finanserna och verksamheten utvecklas starkt. Under det tredje kvartalet 2013 producerade Tethys Oil 442 352 fat olja, före avräkning av statens andel, vilket är ett nytt produktionsrekord och motsvarar en ökning om 23 procent jämfört med tredje kvartalet 2012 (358 968 fat olja). De internationella råoljepriserna var nästan oförändrade jämfört med tredje kvartalet förra året och det genomsnittliga försäljningspriset uppgick till USD 102 per fat (101). Intäkter under kvartalet uppgick till MSEK 142 (116). Resultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 52 (46). Som vid andra kvartalet i år har fördröjningseffekter vid försäljning resulterat i att producerade volymer är högre än sålda volymer, och vi avslutade kvartalet med en underuttagsposition.

För andra kvartalet i rad ökade den genomsnittliga dagsproduktionen från Block 3 och 4 med 10 procent jämfört med närmast föregående kvartal, från 4 261 fat olja per dag till 4 682 fat olja per dag. Produktionsökningen är delvis ett resultat av den framgångsrika implementeringen av vatteninjiceringsprogrammet på Farha Southfältet, där fem nya vatteninjiceringshål borrades under det tredje kvartalet. Vi ligger dock fortfarande lite efter schemat, och siktar nu på att injiceringsprogrammet skall vara fullt färdigställt, med injicering på alla producerande förkastningsblock, i slutet på första kvartalet 2014. Till dess kommer förseningar att av och till påverka produktionen.

Produktionsökningen är också till stor del ett resultat av framgångsrik produktion från B4EW4-strukturen. Två borrhål är nu satta i långvarig testproduktion från Lower Buah, och efter de senaste mycket uppmuntrande resultaten med testflöden på över 2 000 fat från borrhålet B4EW4-5 kommer ett tredje borrhål snart att kopplas på. Och utvärderingen av strukturen fortsätter. 3D seismiken indikerar att Lower Buah-lagret kan vara uppdelat. En grundlig utvärdering behövs därför innan en tredjeparts reservrevision ska genomföras. Lower Buahlagret är mycket lovande. Alla tre borrningar i det lagret har påträffat olja och kontaktytan mellan vatten och olja har ännu inte fastställts. Härigenom drar Tethys slutsatsen att denna struktur kan ge Tethys netto mellan 2 och 4 miljoner fat olja i utvinningsbara reserver. Fortsatt utvärdering är betydelsefull och den pågående borrningen B4EW4-6, den fjärde utvärderingsborrningen i Lower Buah, kommer att ge ytterligare viktig information för att mäta och förstå denna struktur.

Under kvartalet genomförde vi en prospekteringsborrning i B4EW5-strukturen. Vid borrningen påträffades olja och ett nytt oljefynd gjordes. De initiala flödena var dock en liten besvikelse. Vi kommer därför vidta åtgärder i syfte att öka produktionsflödena innan vi sätter hålet i ett långvarigt produktionstest. Det viktigaste med borrningen var dock att ett oljefynd gjordes, vilket bevisar möjligheterna med oljeprojektet i Buah.

Nästa års arbetsprogram börjar ta form. Vatteninjiceringsprogrammet på Farha kommer att fortsätta, men vi förväntar oss också ökat fokus på prospekteringsborrningar. En stor del av 2013 års arbetsprogram var inriktat på seismiska studier. När bearbetningen av data från dessa studier nu närmar sig slutet, och tolkningen hittills tyder på ett stort antal möjliga oljeförande strukturer, är vi övertygade om att nästa års prospekteringsprogram kommer att bli mycket mer fokuserat på borrningar.

I Litauen fortsätter produktionen på Gargzdailicensen och prospekteringsaktiviter pågår på de andra licenserna. Insamlingen av data i seismikstudien på Raiseiniailicensen är i det närmaste avslutad och en ny borrning genomförs på Rietavaslicensen. Vi ser fram emot resultaten.

I oktober 2013 lämnade min mångårige samarbetspartner, vår styrelseordförande och Tethys medgrundare Vincent Hamilton bolaget för att arbeta med och finansiera en medicinsk forskningsstiftelse, vilken han nyligen grundade. Vince och jag har skrivit omkring 50 brev till investerarna under åren, men denna gång önskar jag Vince en mycket trevlig helg utan att behöva fundera på detta brev. Vi önskar honom också lycka till med hans nya projekt. Vince har gjort ett stort avtryck på organisationen, och kommer som konsulterande geolog fortsätta att utöva inflytande. Men låt mig nu passa på att välkomna vår nya styrelseordförande Staffan Knafve. Staffan har varit ledamot i Tethys styrelse sedan årsstämman 2012. Med bakgrund inom de finansiella marknaderna tar han med sig värdefull kunskap av ett nytt slag till ordförandestolen.

Så fortsätt följa oss, vår resa fortsätter.

 

Stockholm i november 2013

 

Magnus Nordin,

Verkställande direktör

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02; magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Show as PDF